Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana SIWZ nr1 - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Drukuj Email
wtorek, 09 maja 2017 07:59

PT-I/DW/71/33/2017

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/33/2017
z 26 kwietnia 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz
z montażem mebli i wyposażenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)      w rozdz. XIII SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie
w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - dostawa wraz
z montażem mebli i wyposażenia – nie otwierać przed 15 maja 2017 r.”(wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 900.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 915
w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  1. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznika nr 4 - formularza oferty:

1)        wyposażenie sal – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 38 – wózek głęboki, kolumna „Ilość (szt.)” otrzymuje brzmienie: 10.

  1. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznika nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)        wyposażenie sal – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 38 – wózek głęboki, kolumna „Ilość (szt.)” otrzymuje brzmienie: 10.

  1. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
  2. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura