Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia – wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
środa, 24 maja 2017 14:13

PT-I/DW/71/33/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zadania pn.: . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

cena ofertowa - 87 800,00 zł,
termin zakończenia dostaw – do 16.08.2017 r.

okres gwarancji – 36 miesięcy.

Oferta ww. Wykonawcy zostały określone jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/33/2017, tj.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

cena ofertowa - 60%
termin zakończenia dostaw – 30%

okres gwarancji – 10%

i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania zadania

Okres gwarancji

1.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź


104 011,89 zł


16.08.2017 r.


36 miesięcy

2.


Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź


87 800,00 zł


16.08.2017 r.


36 miesięcy

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów.

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin zakończenia  dostaw

Liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

60

30

10

100

2.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

50,65

30

10

90,65

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura