Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” Drukuj Email
poniedziałek, 06 listopada 2017 13:45

PT-I/DW/71/47/2017


Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania odpowiedzi.

  1. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)        w rozdz. XI SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie– nie otwierać przed 16 listopada 2017 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 16 listopada 2017 r.
do godz. 900
. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura