Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. Drukuj Email
środa, 08 listopada 2017 12:24

PT-I/DW/71/46/2017

Zmiana Nr 3

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”.

 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – punkty poboru gazu ziemnego w pkt. 1 Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7

 • zmienia się średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kW] – z 76 652 na 102 675 kWh

2) w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu oferty

 • w części I ROK 2018 pkt 1 Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
  w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów (cześć 1) w kolumnie 2 „Liczba jednostek” oraz w wierszach „Paliwo gazowe [kWh]” oraz „Opłata dystrybucyjna zmienna” -  liczba 76 652 zmienia się na 102 675,
 • w części II ROK 2019 pkt 1 Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
  w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów (cześć 1) w kolumnie 2 „Liczba jednostek” oraz w wierszach „Paliwo gazowe [kWh]” oraz „Opłata dystrybucyjna zmienna” -  liczba 76 652 zmienia się na 102 675,
 • w części III ROK 2020 pkt 1 Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
  w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów (cześć 1) w kolumnie 2 „Liczba jednostek” oraz w wierszach „Paliwo gazowe [kWh]” oraz „Opłata dystrybucyjna zmienna” -  liczba 76 652 zmienia się na 102 675

3) w rozdz. XI SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie– nie otwierać przed 13 listopada 2017 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

3 .W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

4. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 


Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Formularz oferty-aktualny 08.11.2017 r.

2

Załącznik nr 4 do SIWZ - aktualny

08.11.2017 r.


Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura