Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. Drukuj Email
środa, 08 listopada 2017 14:23

PT-I/DW/71/47/2017


Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegających na:

1)         w rozdz. III SIWZ.  Zmiana postanowień umowy

a) ust. 2 pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:

zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru, po dokonaniu odpowiednich zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) po ust. 2 pkt 2.3. dodaje się punkty 2.4. oraz 2.5. w brzmieniu:

„ 2.4. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy operatora (OSD) lub wykonawcy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami. Zmiana nastąpi w zakresie zmiany ceny oferty zgodnie z warunkami określonymi w zmienionej taryfie wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy,
a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z przepisami Prawa energetycznego lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,”

„ 2.5. w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zmiany, o których mowa powyżej, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.4. dopuszczalne są pod następującymi warunkami:

2)             w rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia określony w rozdz. II SIWZ realizowany będzie od 01.01.2018 r. do
31.12.2019 r. po prawidłowo przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

3)      w rozdz. XI SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie– nie otwierać przed
20 listopada 2017 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

4)      w § 2 wzoru umowy. Termin realizacji umowy

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r., nie wcześniej niż po prawidłowo przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD i obowiązuje do 31.12.2019 r.

5)      w § 3 wzoru umowy. Warunki sprzedaży

a) ust. 4 zostaje wykreślony

6)      w § 5 wzoru umowy. Zasady rozliczania i płatności

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jeśli wysokość wskazana w ust. 1 zostanie osiągnięta w 80% Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego pisemnie, faksem na nr ………….. lub pocztą elektroniczną na
e-mail: …………………………… w terminie 14 dni. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym osiągnięto wynagrodzenie wskazane w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, z uwzględnieniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu w ten sposób, że maksymalne wynagrodzenie za okres od momentu wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 do upływu okresu na który została zawarta umowa, tj. do 31.12.2019 r. ustali się w oparciu o iloczyn prognozowanego zużycia energii dla danego punktu poboru (obliczonego jako średnia z ostatnich dwóch miesięcy i powiększonego o 15%) cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i okresu na jaki aneks winien być zawarty, nie dłużej niż do 31.12.2019 r. Zamawiający zapłaci za faktyczne zużycie energii w oparciu o dokonane odczyty wskazane na fakturach. O decyzji, który sposób zakończenia umowy zostanie zastosowany, Zamawiający poinformuje Wykonawcę do 14 dni po otrzymaniu informacji o osiągnięciu przez Wykonawcę pułapu 80% łącznego wynagrodzenia.

7)      w § 7 wzoru umowy. Standardy jakości obsługi

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługują bonifikaty określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200).

8)      w § 10 wzoru umowy. Zmiana umowy

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej, po dokonaniu odpowiednich zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

b) po ust. 1 pkt 3) dodaje się punkty 4) oraz 5) w brzmieniu:

„4) zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy operatora (OSD) lub wykonawcy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami. Zmiana nastąpi w zakresie zmiany ceny oferty zgodnie z warunkami określonymi w zmienionej taryfie wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,”

„5) w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy
w zakresie terminu realizacji umowy lub warunków płatności.”

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zmiany, o których mowa powyżej, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:

9)      z Załącznika nr 4 do SIWZ – Punkty poboru energii elektrycznej z pkt 5. wykreśla się numer punktu poboru 01/9003269/1, adres: ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów oraz zmniejsza się planowaną średnioroczną ilość dostarczonej energii elektrycznej [kWh] z 88 675 na  56 774.

10)   w załączniku nr 2 – Formularz oferty

a) w punkcie 1) formularza „2018 rok”, w części 5 dotyczącej Punktu poboru - MSP-6
w kolumnie d – „Mnożnik (kwk/rok) dokonuje się zmiany z liczby 88 675 na 56 774

b) w punkcie 2) formularza „2019 rok”, w części 5 dotyczącej Punktu poboru - MSP-6
w kolumnie d – „Mnożnik (kwk/rok) dokonuje się zmiany z liczby 88 675 na 56 774

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

4. Odpowiednie zmiany dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Formularz oferty-aktualny 08.11.2017 r.

2

Załącznik nr 4 do SIWZ - aktualny

08.11.2017 r.


Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura