Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 430).


Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w terminie do 30 listopada każdego roku zobowiązani są do składania do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie danych dotyczących liczby nauczycieli dokształcających się bądź planujących rozpoczęcie dokształcania. Listy te powinny być sporządzone z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, programu rozwoju szkoły i związanych z tym potrzeb kadrowych, planów rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli oraz wniosków nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Na podstawie zebranych danych organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Organ prowadzący ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Knurów.


Dyrektor szkoły, w terminie do 31 marca każdego roku, zobowiązany jest złożyć do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.


Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie prowadzi Zastępca Dyrektora MCE pan Tomasz Lewicki (tel. 032 235 27 03).

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 430).

 

Uchwała nr XLIII//593/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 r.

 

Zarządzenie nr 15/MCE/2018 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11 stycznia 2018 r. w/s wykonania Uchwały nr XLIII/593/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 

Załączniki do Zarządzenia nr 15/MCE/2018 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11 stycznia 2018 r.

- wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego - PDF, DOC
- umowa - PDF, DOC
- aneks do umowy - PDF, DOC