Informacja dla Pracodawców zatrudniających Pracowników młodocianych Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 10:25

Informacja dla Pracodawców zatrudniających Pracowników młodocianych:

1. Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Knurów
w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy są zobowiązani
do zawiadamiania Prezydenta Miasta Knurów o zawarciu z młodocianym umowy o pracę.

Obowiązek ten wynika z § 3 a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232).

Powyższe dane są niezbędne między innymi do oszacowania i ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na realizację ww. zadania.

2. Pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

Wysokość dofinansowania:

w przypadku nauki zawodu;

- do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 4.587 zł okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (dofinansowanie wypłacane do dnia 31 grudnia 2014 r.
w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca dołącza:

 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji podmiotu, z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika niezbędne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.
 3. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 4. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika
  z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań).
 5. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia - dołączyć w przypadku zmiany umowy.
 6. Umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę ( dołączyć
  w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 7. Oraz inne dokumenty niezbędne do wydania właściwego rozstrzygnięcia.

KOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRACODAWCA BĄDŹ OSOBA REPREZENTUJĄCA PRACODAWCĘ.

Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu warunków określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996). Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz. 352.1) lub funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz.352.9).

- zgłoszenie o zatrudnieniu pracownika młodocianego,

- wniosek o dofinansowanie po zakończeniu przygotowania młodocianego,

 

Dodatkowe informacje, można uzyskać:

- osobiście w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12, pokój 302

- tel. 32 235-27-04

- pocztą elektroniczną (e-mail) pod adresem: kkk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: środa, 05 grudnia 2018 11:14