Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 11:00

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego :

Z dniem 22 grudnia 2016 r.. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 2094 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem  zostały wyodrębnione obszary kształcenia regulujące klasyfikacje zawodów szkolnictwa zawodowego stanowiące załącznik do w\w rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2094.)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§  2. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa  w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do kwalifikacji nadanych od dnia wejścia w życie tej ustawy.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2


ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U.  z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (plik PDF)


Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04