Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Stypendium Prezydenta Miasta Knurów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Drukuj Email
środa, 02 maja 2018 15:52


Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr XLVIII/636/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku przyjęła "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów".



Program

Zasady udzielania Stypendium Prezydenta Miasta.


Stypendium Prezydenta Miasta Knurów mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych spełniający łącznie następujące warunki:


1. Mieszkają na terenie Miasta Knurów.
2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu:

- laureaci i finaliści w konkursach i olimpiadach organizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ust. o systemie oświaty
3. Legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0.


Zasady

Wniosek o przyznanie Stypendium.


Wniosek o przyznanie Stypendium mogą zgłaszać:

  1. Nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  2. Rodzice (opiekunowie prawni),
  3. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
  4. Samorząd uczniowski.




Wzór wniosku


Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych



Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04