Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Drukuj Email
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 19:11Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce.


W myśl art. 26 tej ustawy prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. Dz 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIP.


Osoby fizyczne i prawne lub ww. jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem i prowadzeniem żłobka na terenie Gminy Knurów powinny spełnić warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r., a mianowicie :Wymagane dokumenty :

Wypełniony wniosek – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych – załącznik nr 3,
 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie –załącznik nr 4.


Do wglądu :

 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
 2. w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Przed dokonaniem wpisu do rejestru upoważnieni pracownicy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy ci będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.


Po dokonaniu wpisu do rejestru – wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.


Miejsce złożenia dokumentów :


Miejski Zespół Jednostek Oświatowych z siedzibą w Knurowie, Aleja Lipowa Nr 12Opłata

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 1,00 zł (Uchwała Nr VIII/118/2011Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r. – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 171 z dnia 08 sierpnia 2011 r., poz. 3190)).

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Opłatę można dokonać :

 1. w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie przy Alei Lipowej Nr 12, pok. 301 p. II, w poniedziałki od godz. 1030 do godz. 1400 oraz środy od godz. 1030 do 1530;
 2. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów nr 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001.


Termin załatwienia :

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.


Forma załatwienia sprawy :

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Tryb odwoławczy :

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli :

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.


Dodatkowe informacje :

Dodatkowych informacji udziela się :

 1. pod nr tel 32 235 27 00,
 2. osobiście w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Aleja Lipowa 12, pokój nr 307.


 


Dokumenty do pobrania.


Załącznik nr 1 – wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Załącznik nr 2 – oświadczenie o nr NIP i REGON,

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o warunkach lokalowych,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o niekaralności.