Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacje - Wyprawka Szkolna
Drukuj Email

PK-A/BT/4145/01/2017 Knurów, 13 czerwca 2017 r.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2017 R.

WYPRAWKA SZKOLNA”

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KNURÓW

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie (MCE) informuje, że w 2017 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenie ich szans edukacyjnych.

Wyprawka szkolna” to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i w roku 2017 jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,

 2. niesłyszącym,

 3. słabosłyszącym,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949), którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać będą do:

 1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 2. klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 3. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 4. klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

- 2 -

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty.

Maksymalne kwoty udzielanej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów, zgodnie z projektem rozporządzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania

1.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do 175,00 zł

2.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

do 225,00 zł

3.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

do 390,00 zł

4.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, techników, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

do 445,00 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, i materiałów dydaktycznych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

- 3 -

Wnioski proszę składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, w terminach:

I - do 14 lipca 2017 r.

II - do 5 września 2017 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne będą w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Knurów oraz w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (MCE), al. Lipowa 12 (pokój nr 315) i na stronie www.knurow.edu.pl.

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu 32 235 27 02.