Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Klub dziecięcy
Podstawowe informacje Drukuj Email
środa, 03 stycznia 2018 12:32

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.), klub dziecięcy jest jedną z form organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

W klubie dziecięcym:

 • opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia,
 • liczba miejsc nie może być większa niż 30,
 • opieka zapewniona jest do 10 godzin dziennie,
 • w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci,
 • zapewnione jest wyżywienie zgodnie z wymaganiami dla grupy wiekowej,
 • wysokość opłat za pobyt i wyżywienie określa podmiot prowadzący klub dziecięcy.

Informacje dla osób zainteresowanych otwarciem klubu dziecięcego:

 • Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.
 • Klub dziecięcy działa na podstawie statutu.
 • Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci (gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne – nad pięciorgiem dzieci).
 • Opiekunem może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne - zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.
 • Kwalifikacje opiekunów określone zostały w art. 16 ww. ustawy.
 • Przy zapewnieniu opieki dzieciom można korzystać z pomocy wolontariusza.
 • Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy, koszt szkolenia pokrywa podmiot prowadzący klub dziecięcy.
 • Organizację wewnętrzną klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny.
 • Lokal posiada co najmniej jedno pomieszczenie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; powyżej 5 dzieci co najmniej 2,5 m2 na każde kolejne dziecko.
 • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza komendant Państwowej Straży Pożarnej.
 • Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza prezydent miasta poprzez wydanie pozytywnej opinii. Wymagania określone zostały w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 925 ze zm.).