Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Wpis do rejestru
Drukuj Email
środa, 03 stycznia 2018 13:15

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 poz. 2168 ze zm.) i wymaga wpisu do prowadzonego przez Prezydenta Miasta rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące klubów dziecięcych są składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/), przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych, należy dokonać opłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Knurów wynosi 1 zł. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 47 1560 1081 2121 0978 2501 0002.

Po złożeniu wymaganych dokumentów oraz spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.