Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Drukuj Email

PK-A/DZ/4142/03/2018                                                                                                    Knurów, 5 kwietnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW,

ZAINTERESOWANYCH DOWOZEM ICH DZIECI DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OŚRODKA UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

 

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Knurów bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), zwana dalej ustawą.

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Z DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

(art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

należy złożyć w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji z siedzibą w Knurowie przy al. Lipowej 12. Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Knurów lub zwrotem kosztów dojazdu własnym pojazdem, proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.

Wzór wniosku można otrzymać w Miejskim Centrum Edukacji, miejskich przedszkolach, miejskich szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Formularz można również pobrać ze strony internetowej www.knurow.edu.pl.

Do wniosku należy załączyć:

1) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

3) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

Rodzicie/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie 25 oraz do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, mogą również składać wnioski za pośrednictwem ww. placówek.

DODATKOWE INFORMACJE

można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47.

 

Wersja PDF