Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Uchwały Rady Miasta
Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
Uchwała nr V/58/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
Uchwała nr XLIX/655/18 Rady Miasta Knurów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
Uchwała nr XLIX/654/18 Rady Miasta Knurów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów
Uchwała nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów
Uchwała nr XLIII/587/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2018 przez Powiat Gliwicki.
Uchwała nr XLIII/585/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Uchwała nr XXXV/484/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej
Uchwała nr XXLIII/593/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018r.
Uchwała nr IV/42/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Knurów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLV/647/14 Rady Miasta Knurów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminą Knurów
Uchwała nr III/27/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Knurów, uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych na teranie gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych
Uchwała nr III/26/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Knurów