Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2017 15:40

Numer naboru: PK-A/TL/103/1/2017

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Kadrowo-Administracyjnym, w szczególności dotyczących:

1)         porozumień w zakresie realizowanych zadań oświatowych, obejmujących zbieranie danych, przygotowanie dokumentacji, rozliczanie i kontrolę udzielanych dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, kosztów nauki religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych, kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych uczniów będących mieszkańcami Knurowa;

2)        dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawców w zakresie prowadzenia rejestru pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowywania dokumentacji związanej z dofinansowaniem, w tym decyzji administracyjnych, zaświadczeń, umów, poleceń przelewów, kontroli i rozliczania przyznanych środków;

3)         prac społecznie użytecznych w zakresie rozpoznania potrzeb oraz bieżącego koordynowania zadania dla MCE i placówek obsługiwanych, sporządzania niezbędnej dokumentacji, w tym wniosków i umów, kontroli oraz rozliczanie przyznanych środków finansowych;

4)         dotacji dla niepublicznych placówek w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji, w tym zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Knurów, poleceń zapłaty, raportów, rozliczeń, zestawień i kalkulacji oraz koordynacji i kontroli prawidłowości realizacji zadania;

5)       koordynowania i realizacji zadań związanych ze stypendiami Prezydenta Miasta w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”;

6)       prowadzenia rejestru i koordynacja pełnomocnictw substytucyjnych udzielonych przez dyrektorów placówek oświatowych;

7)       przygotowywania projektów uchwał w edytorze aktów prawnych (EAP) w zakresie wskazanym przez kierownictwo MCE;

8)       współdziałania przy realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia;

2)     co najmniej dwuletni staż pracy;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

8)     umiejętność redagowania pism urzędowych;

9)     znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w szczególności Dział I Rozdział 2, Rozdział 3, Rozdział 5 oraz Dział III Rozdział 5;
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) – w zakresie przepisów regulujących organizację nauki religii, dofinansowanie kosztów kształcenia przez pracodawców oraz przepisów związanych z dotacjami dla placówek niepublicznych zawartych w Rozdziale 7;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 ze zm.);
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie spraw objętych zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
sumienność, dyspozycyjność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze;

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

3)     obsługa urządzeń biurowych;

4)     w miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach;

5)     bezpośrednia obsługa interesantów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 27 stycznia 2017 r. do  godz. 13.30 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 31 stycznia 2017 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000
rozmowa kwalifikacyjna). Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 27 stycznia 2016 r. Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest od 6 lutego 2017 r.
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.