Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy Drukuj Email
środa, 05 kwietnia 2017 10:27

Numer naboru: PK-A/TL/103/9/2017

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

1)         ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług,

2)         prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE,

3)         obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadiów
i depozytów,

4)         windykacji należności,

5)         analiz i statystyk finansowo-księgowo-płacowych,

6)         obsługi kasowej,

7)         gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE.

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalizacji: rachunkowość, rachunkowość
i podatki, rachunkowość budżetowa, rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych, finanse i rachunkowość lub wykształcenie wyższe
o dowolnym kierunku wraz z ukończeniem studiów podyplomowych

o kierunku lub specjalizacji: rachunkowość, rachunkowość i podatki, rachunkowość budżetowa, rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych, finanse i rachunkowość,

2)     obywatelstwo polskie,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

7)     umiejętność redagowania pism urzędowych,

8)     znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w szczególności dział I,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 5 oraz 8,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w szczególności rozdziały: 2, 3, 4, 5, 6, 10.

Wymagania dodatkowe:

1)    doświadczenie zawodowe w zakresie spraw objętych zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

2)    doświadczenie w pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
na II piętrze,

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3)     obsługa urządzeń biurowych,

4)     w miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach,

5)     w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

6)     stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),

7)     praca w stresie i pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 18 kwietnia 2017 r. do  godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 20 kwietnia 2017 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1030
rozmowa kwalifikacyjna).

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest od 4 maja 2017 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.