Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy Drukuj Email
wtorek, 04 października 2016 20:49

Numer naboru: PK-A/TL/103/17/2016

 

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Techniczno-Informatycznym, w szczególności dotyczących:


1)     informatyzacji Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, obejmującej m.in.:

 • wdrażanie, zarządzanie i eksploatację systemu informatycznego,
 • zarządzanie stroną internetową oraz kontami pocztowymi pracowników,
 • udział w realizacji projektów informatycznych i udzielanie wsparcia pracownikom w ich obsłudze,
 • pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • cykliczny przegląd stanowisk komputerowych, w tym zamawianie i kontrolę wykorzystania zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny (wraz z materiałami eksploatacyjnymi)
 • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania informatycznego;

2)     kontroli technicznej pomieszczeń Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych z remontami, wyposażeniem, awariami i usterkami;

3)     współdziałania przy realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań przedstawionych w ogłoszeniu o naborze;

2)     co najmniej trzyletni staż pracy;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, systemów Windows (w szczególności Windows Server 2012);

8)     umiejętność redagowania pism urzędowych;

9)     dobra i praktyczna znajomość zagadnień informatycznych oraz konfiguracji i utrzymania sieci LAN/WAN oraz WiFi;

10)   znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024),
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014, poz. 1114),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 113),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie spraw objętych zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu o naborze,
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
sumienność, dyspozycyjność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

1)     praca w budynku MZJOś przy al. Lipowej 12, na II piętrze;

2)     praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

3)     obsługa urządzeń biurowych;

4)     w miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach;

5)     bezpośrednia obsługa interesantów;

6)     praca pod presją czasu i w stresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 19 października 2016 r. do  godz. 17.30 w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 25 października 2016 r.
(godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000
rozmowa kwalifikacyjna). Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 21 października 2016 r. Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest od 1 listopada  2016 r.
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.