Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz ! OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Drukuj Email
środa, 28 czerwca 2017 09:42
Ogłoszenie nr 101528 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.
Knurów: Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 510037-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Edukacji, krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196   Knurów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 322 352 700, faks 322 352 770, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !”. 2. Ogólna charakterystyka. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla uczniów z: 2.1. matematyki, 2.2. geografii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z matematyki dla MG-1, Część II - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z geografii dla MG-2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, (załączniki do oferty nr 5.1. do 5.2.). 3. Okres realizacji zamówienia planowany jest na maj-czerwiec 2017 r. 4. Pomoce dydaktyczne obejmujące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. 5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wynika to wymagań określonych przez zamawiającego. 6. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe. 7. Jeśli w opisie występują wymiary pomocy dydaktycznych, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%. 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres wskazany przez zamawiającego na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 9. Dostarczone pomoce dydaktyczne będą musiały być zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 10. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na poszczególne pomoce dydaktyczne wynosi 3 miesiące, liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39162110-9, 37524100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z matematyki dla MG-1
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT12340.41
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EDUCARIUM Sp. z o.o. ,  ,  ul. Grunwaldzka 207 ,  85-451 ,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13750.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13750.05
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18111.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z geografii dla MG-2
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT16808.27
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”, Michał Owczarek,  ,  ul. Zielonogórska 19/21 ,  98-220 ,  Zduńska Wola ,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23305.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18263.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24009.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.