Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytanie. Drukuj Email
piątek, 03 listopada 2017 12:05

Knurów, 3 listopada 2017 r.

PT-I/DW/71/46/2017

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu


dotyczy: zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych
w Knurowie” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału VI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 31 października 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogę elektroniczną.

2. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 13 oraz 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy, ponieważ nie jest w stanie kontrolować kwoty wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o wykreśleniu ust. 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy oraz zmianie zapisów ust. 13, które otrzymują brzmienie:

„13. Gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 12 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu. Decyzja, który sposób zostanie zastosowany będzie należała do Zamawiającego.”

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy poniższym zapisem: „1. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Np. w przypadku grupy taryfowej W-5.1 okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc.

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.6. taryfy PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż postanowienia ust. 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:

„18 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

4. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?

Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiany w ww. zakresie zostały przewidziane w rozdz. III ust. 2 pkt.2.2. SIWZ oraz w zapisach ust.  28, pkt 28.2. Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

5. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt. 23 ppkt 25.1. i 25.2. oraz pkt 26 i 27 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 23 pkt 25.1.i 25.2. oraz ust. 26 i 27 pozostają bez zmian.

6. Pytanie

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe
w rozbiciu na miesiące (w kWh) w grupie taryfowej W-5.1.

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zużycie gazu ziemnego w kWh w nw. placówkach przedstawia się następująco:

a) Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,
ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów:

- styczeń - 22 376

- luty - 14 982

- marzec - 12 156

- kwiecień - 6 804

- maj - 2 366

- czerwiec - 0

- lipiec - 0

- sierpień – 0

- wrzesień - 382

- październik – 11 291

- listopad – 14 350

- grudzień - 17 968

WW. zużycie gazu wynika z faktur za gaz za ostatnie 12 miesięcy.

b) Miejski Żłobek w Knurowie
ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów:

- styczeń - 32 985

- luty – 23 353

- marzec – 11 859

- kwiecień – 2 743

- maj – 2 882

- czerwiec – 2 882

- lipiec - 2 882

- sierpień – 2 882

- wrzesień - 3 528

- październik – 28 169

- listopad – 28 169

- grudzień - 28 169

W związku z tym, iż Miejski Żłobek w pełnym obłożeniu i czynną kuchnią działa od września 2017 r., podane powyżej dane są danymi prognozowanymi oraz po części wynikają z faktur za gaz za 2017 r.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misura

 

Knurów, 3 listopada 2017 r.

PT-I/DW/71/46/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych
w Knurowie” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału VI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 31 października 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogę elektroniczną.

2. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 13 oraz 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy, ponieważ nie jest w stanie kontrolować kwoty wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o wykreśleniu ust. 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy oraz zmianie zapisów ust. 13, które otrzymują brzmienie:

„13. Gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 12 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu. Decyzja, który sposób zostanie zastosowany będzie należała do Zamawiającego.”

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy poniższym zapisem: „1. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Np. w przypadku grupy taryfowej W-5.1 okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc.

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.6. taryfy PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż postanowienia ust. 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:

„18 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

4. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?

Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiany w ww. zakresie zostały przewidziane w rozdz. III ust. 2 pkt.2.2. SIWZ oraz w zapisach ust.  28, pkt 28.2. Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

5. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt. 23 ppkt 25.1. i 25.2. oraz pkt 26 i 27 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 23 pkt 25.1.i 25.2. oraz ust. 26 i 27 pozostają bez zmian.

6. Pytanie

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe
w rozbiciu na miesiące (w kWh) w grupie taryfowej W-5.1.

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zużycie gazu ziemnego w kWh w nw. placówkach przedstawia się następująco:

a) Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,
ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów:

- styczeń - 22 376

- luty - 14 982

- marzec - 12 156

- kwiecień - 6 804

- maj - 2 366

- czerwiec - 0

- lipiec - 0

- sierpień – 0

- wrzesień - 382

- październik – 11 291

- listopad – 14 350

- grudzień - 17 968

WW. zużycie gazu wynika z faktur za gaz za ostatnie 12 miesięcy.

b) Miejski Żłobek w Knurowie
ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów:

- styczeń - 32 985

- luty – 23 353

- marzec – 11 859

- kwiecień – 2 743

- maj – 2 882

- czerwiec – 2 882

- lipiec - 2 882

- sierpień – 2 882

- wrzesień - 3 528

- październik – 28 169

- listopad – 28 169

- grudzień - 28 169

W związku z tym, iż Miejski Żłobek w pełnym obłożeniu i czynną kuchnią działa od września 2017 r., podane powyżej dane są danymi prognozowanymi oraz po części wynikają z faktur za gaz za 2017 r.

Knurów, 3 listopada 2017 r.

PT-I/DW/71/46/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych
w Knurowie” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału VI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 31 października 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogę elektroniczną.

2. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 13 oraz 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy, ponieważ nie jest w stanie kontrolować kwoty wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o wykreśleniu ust. 14 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy oraz zmianie zapisów ust. 13, które otrzymują brzmienie:

„13. Gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 12 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu. Decyzja, który sposób zostanie zastosowany będzie należała do Zamawiającego.”

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy poniższym zapisem: „1. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Np. w przypadku grupy taryfowej W-5.1 okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc.

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.6. taryfy PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż postanowienia ust. 18 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:

„18 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

4. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?

Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiany w ww. zakresie zostały przewidziane w rozdz. III ust. 2 pkt.2.2. SIWZ oraz w zapisach ust.  28, pkt 28.2. Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

5. Pytanie

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt. 23 ppkt 25.1. i 25.2. oraz pkt 26 i 27 Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 23 pkt 25.1.i 25.2. oraz ust. 26 i 27 pozostają bez zmian.

6. Pytanie

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe
w rozbiciu na miesiące (w kWh) w grupie taryfowej W-5.1.

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zużycie gazu ziemnego w kWh w nw. placówkach przedstawia się następująco:

a)    Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,
ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów:

- styczeń - 22 376

- luty - 14 982

- marzec - 12 156

- kwiecień - 6 804

- maj - 2 366

- czerwiec - 0

- lipiec - 0

- sierpień – 0

- wrzesień - 382

- październik – 11 291

- listopad – 14 350

- grudzień - 17 968

WW. zużycie gazu wynika z faktur za gaz za ostatnie 12 miesięcy.

b)    Miejski Żłobek w Knurowie
ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów:

- styczeń - 32 985

- luty – 23 353

- marzec – 11 859

- kwiecień – 2 743

- maj – 2 882

- czerwiec – 2 882

- lipiec - 2 882

- sierpień – 2 882

- wrzesień - 3 528

- październik – 28 169

- listopad – 28 169

- grudzień - 28 169

W związku z tym, iż Miejski Żłobek w pełnym obłożeniu i czynną kuchnią działa od września 2017 r., podane powyżej dane są danymi prognozowanymi oraz po części wynikają z faktur za gaz za 2017 r.