Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” Drukuj Email
piątek, 03 listopada 2017 12:31

PT-I/DW/71/46/2017

Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017
z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”.

  1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegających na:

1) w Istotnych postanowienia umownych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ,

  • ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 12 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu. Decyzja, który sposób zostanie zastosowany będzie należała do Zamawiającego.”

  • ust. 14 zostaje wykreślony,
  • ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

2) w rozdz. II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

  • ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„13 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

3) w rozdz. IV SIWZ Termin wykonania zamówienia

  • ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Przedmiot zamówienia określony w rozdz. II SIWZ realizowany będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. po prawidłowo przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.”

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3. Odpowiednią zmianę dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Istotne postanowienia umowne - aktualne

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura