Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/46/2017 Drukuj Email
piątek, 03 listopada 2017 13:11
Ogłoszenie nr 500053068-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606117-N-2017
Data: 25/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Żłobek w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 277912628, ul. Wiosenna  1, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4419743, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): http://www.zlobek.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez wykonawcę kompleksowej dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) wysokometanowego E na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 220, ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dla punktów poboru wskazanych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 2. Na koszt przedmiotu zamówienia składają się: opłata za paliwo gazowe, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna. 3. Dostawa gazu ziemnego do budynków wskazanych w rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1-1.6. SIWZ musi uwzględniać czynniki wskazane w załączniku Nr 4 do SIWZ. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego na gaz na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. zostało określone oddzielnie dla każdej z placówek oświatowych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. 6. Rozliczenie za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych. 7. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1210). 8. Zamawiający informuje, że Odbiorcy wskazani w rozdz. I ust. 1 pkt 1.1.-1.6. SIWZ posiadają umowy kompleksowe (połączona sprzedaż z dystrybucją gazu). Umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2017 r. 9. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla zamawiającego jest Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. 11. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby gazowe [art. 31b ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43)]. 12. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany operatora. 13. Rozliczenie za gaz odbywać się będzie w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, pozyskanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez wykonawcę kompleksowej dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) wysokometanowego E na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 220, ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dla punktów poboru wskazanych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 2. Na koszt przedmiotu zamówienia składają się: opłata za paliwo gazowe, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna. 3. Dostawa gazu ziemnego do budynków wskazanych w rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1-1.6. SIWZ musi uwzględniać czynniki wskazane w załączniku Nr 4 do SIWZ. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego na gaz na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. zostało określone oddzielnie dla każdej z placówek oświatowych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. 6. Rozliczenie za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych. 7. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1210). 8. Zamawiający informuje, że Odbiorcy wskazani w rozdz. I ust. 1 pkt 1.1.-1.6. SIWZ posiadają umowy kompleksowe (połączona sprzedaż z dystrybucją gazu). Umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2017 r. 9. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla zamawiającego jest Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. 11. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby gazowe [art. 31b ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43)]. 12. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany operatora. 13. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.