„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 3.11.2017 r. Drukuj
środa, 08 listopada 2017 15:57

PT-I/DW/71/47/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału VII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 3 listopada 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres
e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

2. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

3. Pytanie

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego
w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych).

4. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone zmianą do SIWZ.

5. Pytanie

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy
o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres rozliczeniowy punktów poboru energii elektrycznej należących do grupy taryfowej C11 wynosi dwa miesiące, natomiast dla punktów poboru energii elektrycznej należących do grupy taryfowej C21 okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.

6. Pytanie

Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż umowy zawarte przez poszczególnych zamawiających są zawarte do dnia 31.12.2017 r. i to po jego stronie leży odpowiedzialność za ich wypowiedzenie.

7. Pytanie

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź:

Dla punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w odpowiedzi na pytanie 8 lit. a) będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

8. Pytanie

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź:

Sprzedawcą energii elektrycznej są:

a)       Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków dla:

MP-13, MSP-1 - budynek „A” przy ul. A. Słoniny 1, MP-7, MSP-2, MSP-4, MP-3, MSP – 6 - budynek „B” przy ul. S. Batorego 7, MSP-9

b)       Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul Barlickiego 2, 44-100 Gliwice dla:

MSP-1 – budynek „B” przy ul. ks. A. Koziełka 7, ZSP, MŻ, MSP-7, MP-2, MP-12.

Wyjaśnienia skrótów placówek wymienionych powyżej znajduje się w SIWZ oraz w ogłoszeniu
o zamówieniu nr 606342-N-2017 z 31.10.2017 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura