Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 6.11.2017 Drukuj Email
środa, 08 listopada 2017 16:00

PT-I/DW/71/47/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu


dotyczy: zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału VII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 6 listopada 2017 r. pytania.

1. Pytanie

SIWZ Rozdział I. Informacje ogólne pkt 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:

Każdy dyrektor placówki oświatowej upoważniony jest do dysponowania danym obiektem na podstawie trwałego zarządu.

2. Pytanie

SIWZ Rozdział III. Zmiana postanowień umowy pkt 2 ppkt 2.1 – 2.1.4 oraz § 5 ust 2 wzoru umowy

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego).  Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności
za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych
na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż dokona zmiany w § 5 ust. 2 wzoru umowy wg poniższych zapisów:

„Jeśli wysokość wskazana w ust. 1 zostanie osiągnięta w 80% Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego pisemnie, faksem na nr ………….. lub pocztą elektroniczną na e-mail: …………………………… w terminie 14 dni. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zostanie osiągnięta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym osiągnięto wynagrodzenie wskazane w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, z uwzględnieniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy lub możliwa będzie zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu w ten sposób, że maksymalne wynagrodzenie za okres od momentu wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 do upływu okresu, na który została zawarta umowa, tj. do 31.12.2019 r. ustali się w oparciu o iloczyn prognozowanego zużycia energii dla danego punktu poboru (obliczonego jako średnia z ostatnich dwóch miesięcy i powiększonego o 15%) cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i okresu na jaki aneks winien być zawarty, nie dłużej niż do 31.12.2019 r. Zamawiający zapłaci za faktyczne zużycie energii w oparciu o dokonane odczyty wskazane na fakturach. O decyzji, który sposób zakończenia umowy zostanie zastosowany, Zamawiający poinformuje Wykonawcę do 14 dni po otrzymaniu informacji o osiągnięciu przez Wykonawcę pułapu 80% łącznego wynagrodzenia.

Ad. 2. Za kontrolowanie wydatków środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia odpowiada Wykonawca ( zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 i 6 wzoru umowy).

3. Pytanie

SIWZ Rozdział III. Zmiana postanowień umowy pkt 2 ppkt 2.2 oraz § 3 ust 4 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy

Wykonawca informuje, że zmiana taryfy lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf  i po dokonaniu tych zmian przez Zamawiającego u OSD. W związku
z powyższym prosimy o modyfikację zapisów  poprzez określenie, iż „Zamawiający może dokonać zmianę taryfy oraz zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych oraz wycenionych w Formularzu Ofertowym a także
po dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Ponadto Wykonawca informuje, że zmiana nr licznika nie ma wpływu na realizację umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację w/w zapisów poprzez wykreślenie zwrotu od słów: „liczników
w poszczególnych punktach poboru”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmian w SIWZ oraz we wzorze umowy, odpowiednio:

Rozdział III ust. 2 pkt 2.2. „zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru, po dokonaniu odpowiednich zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

§ 3 ust. 4 wzoru umowy - skreślony

§ 10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy „zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej, po dokonaniu odpowiednich zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego;”

4. Pytanie

SIWZ Rozdział III. Zmiana postanowień umowy pkt 2 ppkt 2.1: 2.1.1 i 2.1.4 oraz § 5 ust. 5 i 6 oraz
§ 10 ust. 1 pkt 2 a i d w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Postanowienia wskazane w pytaniu 4 pozostają bez zmian.

5. Pytanie

SIWZ Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

6. Pytanie

Wzór umowy § 1 ust. 4 w zw. z § 2

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca
się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmian w § 2 wzoru umowy:

§ 2 wzoru umowy „Umowa wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r., nie wcześniej niż po prawidłowo przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD
i obowiązuje do 31.12.2019 r. ”

Zamawiający informuje, iż ma zawarte umowy dystrybucyjne.

7. Pytanie

Wzór umowy § 3 ust. 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie,
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 7 została zawarta w odpowiedzi na pytanie 3.

8. Pytanie

Wzór umowy § 4 ust. 2

Informujemy, że dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych będących własnością odbiorcy nie mieści się w przedmiocie zamówienia określonym w SIWZ. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych stanowi odrębną usługę, niezwiązaną ze sprzedażą energii, która powinna
być przedmiotem odmiennego postępowania przetargowego. Z uwagi na powyższe prosimy
o usunięcie zapisu obligującego Wykonawcę do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Odpowiedź:

Zapisy § 4 ust. 2 wzoru umowy pozostają bez zmian, w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę  zmiany.

9. Pytanie

Wzór umowy § 5 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu i zastąpienie go zwrotem: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu faktycznie pobranej energii elektrycznej w trakcie trwania umowy”.

Odpowiedź:

Zapisy § 5 ust. 3 wzoru umowy pozostają bez zmian, w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę  zmiany/

10. Pytanie

Wzór umowy § 5 ust. 8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy § 5 ust. 8 wzoru umowy pozostają bez zmian, w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę  zapisy.

11. Pytanie

Wzór umowy § 5 ust. 9

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę a w sytuacji, gdy faktury zostaną dostarczone po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury po terminie płatności, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zapisy, w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę  zmiany

12. Pytanie

Wzór umowy § 7 ust. 2

W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że zgodnie z §42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie słów „i inne uprawnienia” we wskazanym zapisie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisu zgodnie z prośbą Wykonawcy.

13. Pytanie

Wzór umowy § 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy § 9 wzoru umowy pozostają bez zmian, w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę  zmiany

14. Pytanie

Wzór umowy § 9 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT w związku, z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania,
nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej,
jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca
nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy § 9 ust. 5 wzoru umowy pozostają bez zmian.

15. Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne..

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże niezbędne dane (również w wersji edytowalnej) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
z zastrzeżeniem, iż wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy pozostaje bez zmian.

16. Pytanie

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wynikającego ze zdania pierwszego niniejszego pytania.

17. Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część Zamawiających posiada umowy kompleksowe a część ma zawarte oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź:

Dla placówek MP-13, MSP-1 - budynek „A” przy ul. A. Słoniny 1, MP-7, MSP-2, MSP-4, MP-3, MSP – 6 - budynek „B” przy ul. S. Batorego 7, MSP-9 – będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, natomiast dla: MSP-1 – budynek „B” przy ul. ks. A. Koziełka 7, ZSP, MŻ, MSP-7, MP-2, MP-12 będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy.

Wyjaśnienia skrótów placówek wymienionych powyżej znajduje się w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 606342-N-2017 z 31.10.2017 r.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż każdy z zamawiających posiada zawarte umowy dystrybucyjne na okres 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Sprzedawcą energii elektrycznej są:

a)       Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków dla:

MP-13, MSP-1 - budynek „A” przy ul. A. Słoniny 1, MP-7, MSP-2, MSP-4, MP-3, MSP – 6 - budynek „B” przy ul. S. Batorego 7, MSP-9;

b)       Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul Barlickiego 2, 44-100 Gliwice dla:

MSP-1 – budynek „B” przy ul. ks. A. Koziełka 7, ZSP, MŻ, MSP-7, MP-2, MP-12.

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Ww. umowy zawarte są na czas określony, tj. do 31.12.2017 r.

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby wypowiadania umów, gdyż są zawarte na czas określony jak wyżej.

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ma zawarte umowy dystrybucyjne na okres wskazany w pkt. c).

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych umów o których mowa powyżejDyrektor MCE

(-) Anna Misiura