Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania Drukuj Email
środa, 15 listopada 2017 11:49

Zamawiający
Ogłoszenie nr 500058871-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611404-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Żłobek w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 277912628, ul. Wiosenna  1, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4419743, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): http://www.zlobek.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PT-I/KS/71/48/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie" – Produkty dla niemowląt ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakres ilościowy i jakościowy określony w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem wykonawcy na jego własny koszt i odpowiedzialność.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15884000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie - Produkty dla niemowląt
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt, zostało unieważnione. W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.