Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”-wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
poniedziałek, 20 listopada 2017 14:41

PT-I/DW/71/46/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiego Żłobka w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, reprezentującego na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), wspólnych zamawiających (tj. MSP-1, MP-2, MP-3, MP-12, MP-13 MŻ), na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

cena ofertowa:

Część 1 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MSP-1” – 73 111,26 zł

Część 2 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-2” – 6 444,27 zł

Część 3 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-3” – 6 133,92 zł

Część 4 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-12” – 11 000,43 zł

Część 5 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-13” – 7 208,13 zł

Część 6 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MŻ” – 110 165,01 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonym w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/46/2017, tj.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

  • Część 1 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MSP-1”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

  • Część 2 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-2”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

  • Część 3 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-3”

Cena ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

  • Część 4 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-12”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

  • Część 5 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-13”

cena ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

  • Część 6 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MŻ”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

Nazwy firmy, adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto

1.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

1

73 111,26 zł

2

6 444,27 zł

3

6 133,92 zł

4

11 000,43 zł

5

7 208,13 zł

6

110 165,01 zł

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z punktacją przyznaną ofercie
w kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofercie

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Liczba punktów w  kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

1

100

100

2

100

100

3

100

100

4

100

100

5

100

100

6

100

100

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura