Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Drukuj Email
środa, 20 grudnia 2017 13:40
Ogłoszenie nr 500078744-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606117-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500052470-N-2017, 500053068-N-2017, 500055543-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów, REGON:000727191, osoba do kontaktu - dyrektor szkoły: Barbara Starek, tel./fax (32)235-27-16, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, REGON:270231285, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Lidia Książek, tel./fax (32)235-27-72, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, REGON:272001454, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Aldona Rychlewska, tel./fax (32) 235-27-88, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, REGON: 277912628, osoba do kontaktu - dyrektor żłobka: Małgorzata Dorabiała, tel./fax 32 441-97-43, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, REGON:272001448, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Ilona Wierzbowska-Pluta, tel./fax (32) 235-27-85, (32) 235-27-86, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów, REGON:272001371, osoba do kontaktu - dyrektor przedszkola: Iwona Stańczyk, tel./fax (32)235-27-75, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Żłobek w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 277912628, ul. Wiosenna  1, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4419743, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): http://www.zlobek.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
1. Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny był: Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, który na podstawie art. 15 Pzp udzielił pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowanemu przez dyrektora - Annę Misiurę, tel./fax 32/235-27-00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 2. Zamówienie udzielone zostało przez każdego z zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PT-I/DW/71/46/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez wykonawcę kompleksowej dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) wysokometanowego E na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 220, ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dla punktów poboru wskazanych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 2. Na koszt przedmiotu zamówienia składają się: opłata za paliwo gazowe, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna. 3. Dostawa gazu ziemnego do budynków wskazanych w rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1-1.6. SIWZ musi uwzględniać czynniki wskazane w załączniku Nr 4 do SIWZ. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego na gaz na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. zostało określone oddzielnie dla każdej z placówek oświatowych w załączniku Nr 4 do SIWZ. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. 6. Rozliczenie za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych. 7. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1210). 8. Zamawiający informuje, że Odbiorcy wskazani w rozdz. I ust. 1 pkt 1.1.-1.6. SIWZ posiadają umowy kompleksowe (połączona sprzedaż z dystrybucją gazu). Umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2017 r. 9. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla zamawiającego jest Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. 11. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby gazowe [art. 31b ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43)]. 12. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany operatora. 13. Rozliczenie za gaz odbywać się będzie w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, pozyskanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65210000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Ilekroć w SIWZ i pozostałej dokumentacji przetargowej mowa o: MSP-1, MP-2, MP-3, MP-12, MP-13, MŻ, należy przez to rozumieć odpowiednio: 1. MSP-1 - Miejską Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów, 2. MP-2 - Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, 3. MP-3 - Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów, 4. MP-12 - Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, 5. MP-13 - Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, 6. MŻ - Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MSP-1”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41787.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73111.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73111.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73111.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MP-2”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5476.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6444.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6444.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6444.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MP-3"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5162.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6133.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6133.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6133.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MP-12"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9020.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11000.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11000.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11000.43
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MP-13”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6113.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7208.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7208.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7208.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. dla MŻ”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87379.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110165.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110165.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110165.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.