Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Drukuj Email
środa, 07 marca 2018 13:13

Ogłoszenie nr 500049356-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.

Knurów: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. Aleja Lipowa  12, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 65.

Adres strony internetowej (url): http://msp9.knurow.edu.pl/html/msp9.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie”

Numer referencyjny  PT-I/DW/71/02/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie oraz dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanego przy al. Lipowej 12, 44-196 Knurów. Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekt na potrzeby CO wynosi 0,5170 MW, CWU - 0,0500 MW – łącznie 0,5670 MW.

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

09320000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP-9 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.,  ,  ul. Rybnicka 6c,  44-335,  Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie


Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura