Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. Drukuj Email
wtorek, 11 grudnia 2018 13:50

 

PT-I/DW/71/07/2018

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 2 w Knurowie” - dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1.

Na realizatorów zamówienia wybrano:

1. Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk,

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

cena ofertowa brutto – 58 177,95

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych
w rozdz. VII ust.1 i 2 SIWZ, tj. cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów

1.

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk,

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

58 177,95 zł

100,00 pkt


2.

P.P.H. „POLARIS”

Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Oferta Wykonawcy na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a Pzp została odrzucona, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura