Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
Roboty budowlane
wtorek, 17 kwietnia 2018 14:23

 

PT-I/DW/71/03/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

ANIN Sp. z o.o., ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

cena ofertowa - 1 518 188,32 zł,

okres gwarancji – 84 miesiące;

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/03/2018, tj.

cena ofertowa - 60,00%
okres gwarancji – 40,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną

oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

1 586 364,92 zł

84 miesiące

2.

Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

1 714 200,00 zł

84 miesiące

3.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

1 518 188,32 zł

84 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty razem

1.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

60,00

40,00


100,00

2.

Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

57,42

40,00


97,42

3.

Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

53,14

40,00


93,14

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura