Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 Drukuj Email
Roboty budowlane
czwartek, 07 lutego 2019 13:13

PT-I/DW/71//01/2019

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2019
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert o czas .

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. w rozdz. XV SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” - nie otwierać przed 14 lutym 2019 r.”(wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji
w Knurowie,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 14 lutego 2019 r.
do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

 


Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura