Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PT-I/DW/71/32/2017 Drukuj Email
wtorek, 16 maja 2017 11:32

PT-I/DW/71/32/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego,
tj.: Żłobka Publicznego w Knurowie, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Budowa żłobka” – dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.


Na realizatora zamówienia wybrano:

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

cena ofertowa - 389 095,46 zł,
termin zakończenia dostaw wraz z montażem – 14.06.2017 r.

okres gwarancji – 36 miesięcy


Oferta ww. Wykonawcy został określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/32/2017, tj.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

cena ofertowa - 60%
termin zakończenia dostaw wraz z montażem – 30%

okres gwarancji – 10%

i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;


Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania zadania

Okres gwarancji


1.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź389 095,46 zł


14.06.2017 r.


36 miesięcy


2.

Elmar

Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa


447 712,00 zł


23.06.2017 r.


36 miesięcy

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin zakończenia dostaw wraz montażem

Liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź


60

30

10

100

2.

Elmar

Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa

52,14

0

10

62,14zastępca dyrektora

(-) Tomasz Lewicki