Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/DW/71/47/2017 Drukuj Email
środa, 08 listopada 2017 17:04
Ogłoszenie nr 500055769-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606342-N-2017
Data: 31/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. Aleja Lipowa  12, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): http://sp9.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, oraz w przypadkach określonych przez zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp: 2.1. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek zmiany: 2.1.1. wysokości podatku od towarów i usług; 2.1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 2.1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 2.1.4. stawki podatku akcyzowego, 2.1.5. wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia wykonawcy i podjęcia decyzji przez Strony umowy o jej kontynuowaniu w sposób opisany w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 2.2. zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru, liczników w poszczególnych punktach poboru; 2.3. zmiany terminu końcowego umowy, o którym mowa w § 2 wzoru umowy nie dłużej niż o 2 miesiące kalendarzowe, jeżeli ustalone w § 5 ust. 1 wzoru umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy nie zostało wyczerpane i wystarczy na pokrycie kosztów przedłużonego okresu. 3. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 3.1. wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2.1.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, oraz w przypadkach określonych przez zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp: 2.1. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek zmiany: 2.1.1. wysokości podatku od towarów i usług; 2.1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 2.1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 2.1.4. stawki podatku akcyzowego, 2.1.5. wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia wykonawcy i podjęcia decyzji przez Strony umowy o jej kontynuowaniu w sposób opisany w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 2.2. zmiany: liczby punktów poboru, mocy przyłączeniowej, mocy umownej, grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru, po dokonaniu odpowiednich zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego 2.3. zmiany terminu końcowego umowy, o którym mowa w § 2 wzoru umowy nie dłużej niż o 2 miesiące kalendarzowe, jeżeli ustalone w § 5 ust. 1 wzoru umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy nie zostało wyczerpane i wystarczy na pokrycie kosztów przedłużonego okresu. 2.4. zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy operatora (OSD) lub wykonawcy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami. Zmiana nastąpi w zakresie zmiany ceny oferty zgodnie z warunkami określonymi w zmienionej taryfie wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi, 2.5. w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy w zakresie terminu realizacji umowy lub warunków płatności. 3. Zmiany, o których mowa powyżej, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.4. dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 3.1. wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2.1.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-20, godzina: 09:00