Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Drukuj Email
wtorek, 20 marca 2018 13:47
Ogłoszenie nr 500060294-N-2018 z dnia 20-03-2018 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500049356-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. Aleja Lipowa  12, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): http://sp9.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PT-I/DW/71/02/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
rzedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie oraz dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanego przy al. Lipowej 12, 44-196 Knurów. Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekt na potrzeby CO wynosi 0,5170 MW, CWU - 0,0500 MW – łącznie 0,5670 MW.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09320000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 324906.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6c
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 422280.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 422280.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 422280.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP-9 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.