w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Knurów.

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szczegółowe terminy dokonywania czynności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz w Uchwale
Nr XIX/244/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów nadzorującemu oświatę.

§5

 

Zarządzenie wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2 podlegają podaniu do publicznej wiadomości
w terminie do 31 stycznia 2021 r., przez ogłoszenie na stronach internetowych miasta Knurów, Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie.

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Prezydenta rekrutacja do przedszkoli 2021 w formacie PDF