Do pobrania-ZFŚS
Załączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik Nr 1 – Tabela dopłat do różnych form wypoczynku – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 1 – Tabela dopłat do różnych form wypoczynku obowiązująca w 2021 r. – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 2 – Tabela oprocentowania pożyczek – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 3 – Tabela maksymalnych wysokości zapomóg zwykłych i losowych – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 4 – Tabela wysokości jednorazowej pomocy finansowej – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 5 – Tabela maksymalnych wysokości paczek dla dzieci – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz w formacie pdf
Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS
1. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży – pobierz w formacie pdf
2. Zielona szkoła – pobierz w formacie pdf
3. Pożyczka – pobierz w formacie pdf
4. Wczasy pod gruszą – pobierz w formacie pdf
5. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) – pobierz w formacie pdf
6. Jednorazowa pomoc finansowa – pobierz w formacie pdf
7. Paczka mikołajkowa dla dziecka – pobierz w formacie pdf
8. Wycieczki – pobierz w formacie pdf
9. Wycieczki dzieci i młodzieży – pobierz w formacie pdf
10. Umowa pożyczki – pobierz w formacie pdf
11. Weryfikacja dochodów wykazanych na wnioskach – pobierz w formacie pdf
Inne druki
1. Oświadczenie pracownika – potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia. – pobierz w formacie pdf
2. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym – pobierz w formacie pdf
3. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym      wystawionym na osobę inną niż wnioskodawca – pobierz w formacie pdf
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz w formacie pdf

Jaki jest termin składania wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS?

Rodzaj świadczenia

Termin złożenia wniosku

Wczasy pod gruszą (wzór nr 4)

Zapomoga (wzór nr 5)

Wypoczynek dzieci (wzór nr 1)

Wycieczki (wzór nr 8 i 9)

Zielone szkoły (wzór nr 2)

Pożyczki (wzór nr 3)

do 10 dnia każdego miesiąca

Jednorazowa pomoc finansowa (wzór nr 6)

do 10 września

Paczka mikołajkowa dla dziecka (wzór nr 7)

do 10 października

 

W jakim terminie wnioskodawca otrzyma świadczenie?

Jeżeli wniosek został poprawnie wypełniony i został złożony w terminie, to świadczenie zostanie przekazane do 15 dnia następnego miesiąca (wyjątkiem jest jednorazowa pomoc finansowa i paczki mikołajkowe dla dzieci oraz okres wakacyjny).

Przykład: Osoba uprawniona złożyła wniosek 7 marca, więc świadczenie otrzyma na konto do 15 kwietnia.

 

Kiedy odbywają się posiedzenia Zespołu Uzgodnień?

Posiedzenia Zespołu Uzgodnień odbywają się pod koniec każdego miesiąca, jednak w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień) posiedzenie odbywa się tylko raz (jego termin przekazywany jest do placówek w czerwcu).

 

Kiedy można złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Pracownicy, którzy otrzymują urlop na podstawie wypisanej karty urlopowej, mogą złożyć wniosek dopiero po powrocie z urlopu. Nauczyciele placówek feryjnych mogą złożyć wniosek w dowolnym terminie.

 

Jaki dochód należy przyjąć na wniosku? Brutto czy netto?

Regulamin ZFŚS nie posługuje się pojęciem dochodu brutto czy dochodu netto. Zgodnie z Regulaminem, dochodem są wszelkie dochody bez względu na źródło ich uzyskania, pomniejszone o koszty uzyskania, składkę zdrowotną, emerytalną, rentową i chorobową oraz podatek, z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, w tym również dochodów dorosłych pracujących dzieci.

 

W jaki najprostszy sposób można wyliczyć dochód?

Do wysokości wynagrodzenia, które wpłynęło na rachunek bankowy należy dodać dobrowolne potrącenia, którymi są m.in.: składki na grupowe ubezpieczenie, MKZP, kasę pośmiertną, związki zawodowe, raty spłacanych pożyczek. Na paskach wystawionych przez MCE wystarczy zsumować dwie ostatnie kolumny (dobrowolne potrącenia i kwotę do wypłaty na konto).

Przykład: Pracownik otrzymał na konto 2.500,00 zł wynagrodzenia, a co miesiąc z jego wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 300,00 zł i składka na ubezpieczenie grupowe PZU 50,00 zł. Dochód, który należy przyjąć przy wypisywaniu wniosku to 2.850,00 zł.

 

Z jakiego okresu należy wyliczać dochód?

Dochód podawany na wniosku jest średnim dochodem z sześciu ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przykład: Osoba uprawniona wypisuje wniosek z datą 5 września, więc średni dochód powinien być wyliczony na podstawie dochodów otrzymanych od 1 marca do 31 sierpnia.

 

Czy przy wyliczaniu średniego dochodu należy uwzględnić świadczenie 500+?

Tak, 500+ należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu, do dochodu wliczamy m.in.:

1) wynagrodzenie z umów o pracę (w tym dodatki specjalne i diety), zlecenie i dzieło,

2) odprawy i przyznane nagrody (np. jubileuszowe),

3) zarobki osiągnięte za granicą,

4) emerytury i renty,

5) zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

6) świadczenia z tzw. programu 500+ i 300+,

7) otrzymywane alimenty, wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa (ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową),

8) stypendia,

9) otrzymane świadczenia z ZFŚS,

10) dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności (dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku, gdy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone),

11) dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

12) inne dochody – np. kontrakty, tantiemy, wynajem, dzierżawa, itp.

 

Jaką kwotę dochodu należy przyjąć pobierając emeryturę?

Pobierając emeryturę do dochodu należy przyjąć kwotę, która otrzymywana jest na rachunek bankowy. W decyzji otrzymanej z ZUS kwota ta jest podana przy adnotacji „wysokość świadczenia do wypłaty”.

 

Czy w wyliczanym dochodzie należy uwzględniać dochody partnera, z którym mieszka wnioskodawca?

Tak, gdyż zgodnie z § 8 ust. 1 przez wspólne gospodarstwo domowe rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Czy osoba uprawniona, która nie chce ujawniać dochodów małżonka, może otrzymać świadczenie?

Osoba, która nie chce przedstawić dochodów osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub nie chce ujawnić swoich dochodów z innych źródeł, może na wniosku umieścić adnotację „proszę o przyznanie świadczenia z najwyższego progu dochodowego”. Niedookreślenie dochodu (np. wpisanie na wniosku „powyżej 2.000,00 zł”) również powoduje przyznanie najniższego świadczenia i nie pociąga za sobą ewentualnej kontroli.

 

W jaki sposób należy uwzględnić dochód osoby prowadzącej działalność, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zanotowała stratę lub bardzo niski dochód?

Regulamin ZFŚS nie przewiduje straty z działalności gospodarczej. Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 10, dochód z działalności gospodarczej należy przyjąć w wysokości nie niższej niż zadeklarowane dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w 2019 r. minimalna podstawa wymiaru składek wynosiła 2.859,00 zł).

Przykład: Małżonek wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi straty. Wysokość miesięcznego dochodu małżonka należy przyjąć na poziomie nie niższym niż 2.859,00 zł, więc jego dochód z sześciu ostatnich miesięcy wynosi 17.154,00 zł.

 

Jakie dokumenty można załączyć do wniosku o przyznanie zapomogi?

Do wniosku można załączyć dokument potwierdzający ciężką sytuację rodziny (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ze straży pożarnej, itp.) oraz imienne faktury i rachunki wystawione w terminie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przykład: Osoba uprawniona składająca wniosek o zapomogę 5 sierpnia może do wniosku załączyć faktury wystawione w terminie od 1 maja do 31 lipca.

 

Przykłady poprawnego wyliczenia dochodu

Przykład I

Założenia:

1)    Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej 10 września.

2)    Gospodarstwo domowe tworzą cztery osoby, w tym dwójka dzieci do lat 18.

3)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500,00 zł, z jej wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na MZKP 50,00 zł oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. W lipcu osoba otrzymała wczasy pod gruszą w wysokości 850,00 zł.

4)    Małżonek osoby uprawnionej otrzymuje na rachunek bankowy 3.400,00 zł, a z wynagrodzenia potrącaną ma składkę na kartę Multisport 80,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie grupowe 60,00 zł. Dodatkowo, przez okres trzech miesięcy (marzec – maj) otrzymał wynagrodzenie z umowy o dzieło w kwocie 350,00 zł miesięcznie.

5)    Rodzina otrzymuje 500+ na każde z dzieci.

Miesiąc

Dochód osoby uprawnionej

Dochód małżonka

Dochody z 500+

Marzec

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Kwiecień

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Maj

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Czerwiec

2.824,00

3.540,00

1.000,00

Lipiec

2.824,00

850,00

3.540,00

1.000,00

Sierpień

2.824,00

3.540,00

1.000,00

Razem

17.794,00

22.290,00

6.000,00

Dochód całej rodziny

46.084,00

Średni miesięczny dochód rodziny

46.084,00 / 6 miesięcy = 7.680,67 zł

Średni miesięczny dochód na jedną osobę

7.680,67 / 4 osoby = 1.920,17 zł

Przykład II

Założenia:

1)    Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby – emeryci.

2)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc emeryturę w kwocie 1.700,00 zł.

3)    Małżonek osoby uprawnionej otrzymuje emeryturę w kwocie 2.200,00 zł.

4)    Małżeństwo w okresie sześciu miesięcy nie uzyskało innych dochodów poza emeryturą.

Średni miesięczny dochód na jedną osobę: (2.200,00 + 1.700,00) / 2 = 1.950,00 zł.

Przykład III

Założenia:

1)    Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie wczasów pod gruszą 5 lutego.

2)    Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby.

3)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500,00 zł, z jej wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na ubezpieczenie grupowe PZU 58,00 zł oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. We wrześniu otrzymała wczasy pod gruszą w wysokości 850,00 zł, a w listopadzie otrzymała jednorazową pomoc finansową w kwocie 600 zł.

4)    Małżonek osoby uprawnionej prowadzi działalność gospodarczą, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyniosła straty. W ZUS zadeklarował minimalną podstawę wymiaru składek.

Miesiąc

Dochód osoby uprawnionej

Dochód małżonka

Sierpień

2.832,00

2.859,00

Wrzesień

2.832,32

850,00

2.859,00

Październik

2.832,00

2.859,00

Listopad

2.832,00

600,00

2.859,00

Grudzień

2.832,00

850,00

2.859,00

Styczeń

2.832,00

2.859,00

Razem

18.442,00

17.154,00

Dochód całej rodziny

35.596,00

Średni miesięczny dochód rodziny

35.596,00 / 6 miesięcy = 5.932,67 zł

Średni miesięczny dochód na jedną osobę

5.932,67 / 2 osoby = 2.966,33 zł

Informacja została przygotowana w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 001/26/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Żłobka oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie”. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.knurow.edu.pl w zakładce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podstawa funkcjonowania.

Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę ZFŚS jest specjalista MCE – pani Dorota Zadroga.

  1. ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  2. Zarządzenie nr 41/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Żłobka oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie”.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych