Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2628), zwane dalej rozporządzeniem.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie w terminie do 31 października każdego roku zobowiązani są do składania do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym uwzględniającym:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty (w roku szkolnym 2022/2023);

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.

Organ prowadzący do 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę:

1) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty (w roku szkolnym 2023/2024);

3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego;

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala:

1) corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela;

2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie prowadzi pani Agnieszka Biernat (32 235 27 02) – w zakresie wniosków o dopłatę do poniesionej przez nauczyciela opłaty, a w pozostałym zakresie – zastępca dyrektora MCE pan Tomasz Lewicki (tel. 32 235 27 03).

Załączniki do Zarządzenie nr 22/MCE/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.01.2024 r.

 

– wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego –  pobierz DOC
– umowa –  pobierz DOC
– aneks do umowy – pobierz DOC
– oświadczenie – pobierz DOC