Misja

Misją Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie jest świadczenie usług administracyjnych na najwyższym poziomie, ukierunkowane na stałe podnoszenie jakości miejskiej oświaty stanowiącej rezultat spójnych
i efektywnych działań oraz wynik otwartości na innowacyjne pomysły i rozwiązania.


Realizując powyższą misję zobowiązujemy się do:

1)     działania zgodnie z postanowieniami i w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz innych uregulowań dotyczących MCE;

2)     zapewnienia zasobów umożliwiających realizację przyjętych celów;

3)     podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom;

4)     poprawy bezpieczeństwa pracy, przy zaangażowaniu pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Osiągnięcie zamierzeń misji realizujemy poprzez:

1)     realizację celów i zadań określonych w Statucie MCE;

2)     działanie na rzecz rozwoju miasta, m.in. poprzez inicjowanie, koordynowanie i wspieranie inwestycji oraz projektów realizowanych w zakresie oświaty, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

3)     diagnozowanie potrzeb lokalnego środowiska i optymalizację struktury sieci oświatowej;

4)     podnoszenie świadomości edukacyjnej mieszkańców i pracowników;

5)     zwiększanie poziomu zadowolenia z jakości usług świadczonych przez MCE w sposób zapewniający skuteczność, bezstronność, obiektywizm i terminowość;

6)     stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji personelu oraz budowanie i utrzymywanie dobrej atmosfery pracy i satysfakcji pracowników, mające na celu podtrzymywanie wizerunku sprawnie działającego, profesjonalnego i przyjaznego urzędu;

7)     poszanowanie środowiska naturalnego i proekologiczne gospodarowanie zasobami;

8)     zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Realizacja wyznaczonych celów opiera się na pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pozostałych pracowników Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura