REKRUTACJA DO MIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE KNURÓW

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Zarządzenie Nr 24/MCE/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów określa terminy postępowania rekrutacyjnego.

Nabór do szkół podstawowych dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.knurow.podstawowe.vnabor.pl

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są w terminie od 13 marca 2024 r. godz. 8:00 do 28 marca 2024 r. godz. 15:00.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.900 t.j.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy – art. 26 ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1610 t.j.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

 

Przyjmowanie do klasy I.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

–        7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,

–        6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej        o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły podstawowej/zespołu szkolno-przedszkolnego lub ubiega się o miejsce w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok 64 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
2. Kandydat, który odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym, do którego ubiega się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym 32 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
3. Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego rodziców/ opiekunów prawnych 16 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
4. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Knurów
i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację
8 pkt

w przypadku obojga rodziców/ opiekunów prawnych spełniających to kryterium

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią II Urzędu Skarbowego w Gliwicach lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego bądź inny dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Gliwicach
4 pkt

w przypadku jednego rodzica /opiekuna prawnego spełniającego to kryterium

5. Kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub jest wychowywany samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego 4 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
6. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 2 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy

o zatrudnieniu lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,
a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informacje o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Miejskiej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie.

 

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrektorem danej szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2024/2025

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej od 13 marca 2024 r. godz. 8:00

do 28 marca 2024 r.

godz. 15:00

 

X

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 28 marca 2024 r.

godz. 15:00

od 3 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 7 czerwca 2024 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne od 13 marca 2024 r. godz. 8:00

do 29 marca 2024 r.

godz. 15:00

od 3 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 7 czerwca 2024 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

14 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

do 24 kwietnia 2024 r.

godz. 15:00

od 14 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 25 czerwca 2024 r.

godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

      28 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej