Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś”

ul. Ułanów 4

44-194 Knurów

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/details/?id=12222/Z

 

 

Niepubliczny Klub Dziecięcy Mali Agenci

ul. Armii Krajowej 1

44-194 Knurów

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/details/?id=17125/Z

 

Niepubliczny Żłobek nr 1 Muzykolandia

ul. Henryka Sienkiewicza 21

44-190 Knurów

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/details/?id=19355/Z

Podstawowe informacje

Wszelkie informacje dotyczące informacji jak założyć klub dziecięcy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/informacje-dla-podmiotow-prowadzacych-instytucje-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-lub-planujacych-je-zalozyc/zlobki-i-kluby-dzieciece/

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.), klub dziecięcy jest jedną z form organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

W klubie dziecięcym:

 • opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia,
 • liczba miejsc nie może być większa niż 30,
 • opieka zapewniona jest do 10 godzin dziennie,
 • w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci,
 • zapewnione jest wyżywienie zgodnie z wymaganiami dla grupy wiekowej,
 • wysokość opłat za pobyt i wyżywienie określa podmiot prowadzący klub dziecięcy.

Informacje dla osób zainteresowanych otwarciem klubu dziecięcego:

 • Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.
 • Klub dziecięcy działa na podstawie statutu.
 • Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci (gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne – nad pięciorgiem dzieci).
 • Opiekunem może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne – zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.
 • Kwalifikacje opiekunów określone zostały w art. 16 ww. ustawy.
 • Przy zapewnieniu opieki dzieciom można korzystać z pomocy wolontariusza.
 • Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy, koszt szkolenia pokrywa podmiot prowadzący klub dziecięcy.
 • Organizację wewnętrzną klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny.
 • Lokal posiada co najmniej jedno pomieszczenie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; powyżej 5 dzieci co najmniej 2,5 mna każde kolejne dziecko.
 • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza komendant Państwowej Straży Pożarnej.
 • Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza prezydent miasta poprzez wydanie pozytywnej opinii. Wymagania określone zostały w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 925 ze zm.).

 

Uchwała nr VIII.118.11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestry żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Uchwała nr XLV/563/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.