Zgodnie z znowelizowanym zapisem art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz.352.1).

Akty prawne regulujące pomoc de minimis:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L z 2013 r. ,poz. 352.1)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., poz. 53.311)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (Dz.U. z 2015 r., poz.1983)

Akty regulujące dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 • Art. 122 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., poz. 244.1626)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U z 2017 r., poz.1641).

Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych:

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122 ust 7 ustawy Prawo oświatowe o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
w zawodzie, składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 24, poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183), poświadczone za zgodność z ich oryginałami,
 2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania go do zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie, potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem,
 3. kserokopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy w zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę ( w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

W związku z obowiązującym od 01.09.2017 r. art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych , stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r.,poz. 352 str.1), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:

– wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

-informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Kwota dofinansowania:

w przypadku nauki zawodu do 8081 zł  przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

  10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe ( po 1 września 2019 r.),

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  – do 254 zł  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – pobierz w formacie doc
Załącznik do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – pobierz w formacie doc
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – pobierz w formacie doc
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz w formacie pdf
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – pobierz w formacie doc
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis – pobierz w formacie doc
Oświadczenie o poniesionych kosztach – pobierz w formacie doc
Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis
– pobierz w formacie pdf
Wzór Oświadczenia – pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak – pobierz w formacie DOC
Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę – pobierz w formacie DOC