Statut

niedziela, 01 stycznia 2017 01:00
Załącznik do uchwały nr XXIX/446/13

Rady Miasta Knurowa z dnia 27 lutego 2013 r. (ze zm.)

Zmiany:

Uchwała nr XXVI/348/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie

S T A T U T
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

(tekst ujednolicony)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Centrum Edukacji w Knurowie, zwane dalej MCE jest jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały
Nr VIII/74/91 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 5 lutego 1991 r.

2. Statut MCE określa jego:

1) podstawę działania;

2) zadania;

3) zarządzanie i organizację;

4) gospodarkę finansową.

3. MCE działała na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.);

7) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 z późn.zm.);

8) Statutu Miasta Knurów;

9) niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w Statucie MCE jest mowa, bez bliższego określenia o:

1) gminie lub organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Knurów;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Knurów;

3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Knurów;

4) placówce oświatowej – należy rozumieć przez to Żłobek Publiczny oraz jednostki organizacyjne wymienione
w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły,dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów;

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora MCE;

6) Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

§ 3

1. Siedzibą MCE jest miasto Knurów.

2. MCE ma swoją siedzibę w Knurowie przy al. Lipowej 12.

3. Terenem działania MCE jest Gmina Knurów.

Rozdział II
ZADANIA MCE

§ 4

(skreślony).

§ 5

1. Do głównych zadań realizowanych przez MCE należy:

1) realizacja założeń gminnej polityki oświatowej, poprzez koordynowanie zadań realizowanych w placówkach oświatowych;

2) zadania powierzone MCE w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Knurów zaliczanych do sektora finansów publicznych, wynikające z uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych.

2.Zadania MCE obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozwiązań systemowych dotyczących sektora gminnej oświaty;

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących oświaty;

3) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie zapewnienia warunków działania placówek,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki;

4) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie obsługi spraw administracyjno-gospodarczych,
a w szczególności wykonania remontów placówek oświatowych;

5) w obszarze zamówień publicznych przygotowanie i przeprowadzenie:

a) postępowań w charakterze pełnomocnika zamawiającego tj. właściwej placówki oświatowej, na wykonanie robót, których wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, dotyczących zamówień publicznych w zakresie remontów istniejących i wznoszenia nowych obiektów oświatowych (budynki, boiska itp.) oraz wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia ww. zadań,

b) postępowań dotyczących zadań zleconych przez organ prowadzący w zakresie zadań właściwych dla spraw oświatowych;

6) opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomicznych oraz informacji i sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizacji zadań oświatowych;

7) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, wskaźników zadań rzeczowych oraz rocznych
analiz z wykonania budżetu oświaty;

8) dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków oraz opracowanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty;

9) obsługa finansowa dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym;

10) obsługa finansowa dotacji celowych;

11) obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

12) monitoring przestrzegania dyscypliny finansowej i prawno-organizacyjnej w placówkach oświatowych;

13) obsługa kadrowa dyrektorów placówek oświatowych;

14) opracowanie projektu oceny pracy dyrektora placówki oświatowej;

15) organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek;

16) prowadzenie wspólnej działalności socjalnej dla MCE i placówek oświatowych na podstawie zawartych z nimi porozumień;

17) prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Knurów oraz rejestru żłobków
i klubów dziecięcych;

18) weryfikacja arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych z wyłączeniem żłobka publicznego i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi;

19) organizacja postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;

20) opracowywanie, inicjowanie i koordynowanie projektów oświatowych realizowanych ze środków pozyskanych przez Gminę Knurów ze źródeł krajowych i funduszy Unii Europejskiej;

21) opracowywanie dla organu prowadzącego corocznej informacji o stanie wykonania zadań oświatowych realizowanych
na obszarze Gminy Knurów;

22) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych na rzecz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
i pozostałej kadry oświaty;

23) organizacja konkursów, spotkań okolicznościowych i innych o charakterze miejskim w zakresie właściwym dla spraw oświaty;

24) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

25) koordynowanie zadania związanego z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

26) przekazywanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe placówek oświatowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych placówek oświatowych.

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA MCE

§ 6

1. MCE kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent.

2. Zakres obowiązków służbowych, upoważnień i odpowiedzialności dyrektora określa Prezydent.

3. Pracownicy MCE są pracownikami samorządowymi, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 7

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy i jest przełożonym pracowników zatrudnionych w MCE.

2. Do uprawnień i obowiązków dyrektora należy:

1) dbałość o realizację zadań określonych w § 5;

2) samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem;

3) wprowadzanie stosownych regulaminów dotyczących wewnętrznej organizacji pracy MCE oraz zasad i warunków wynagradzania jego pracowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

4) współpraca z organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach wynikających z przepisów prawa;

5) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę.

3. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki na ten czas przejmuje zastępca dyrektora, a w razie jego nieobecności główny księgowy.

4. Dyrektor może upoważnić zastępcę dyrektora lub innych pracowników MCE do wykonywania w imieniu dyrektora bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania MCE.

5. Szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną MCE określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA MCE

§ 8

1. MCE jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej MCE jest roczny plan finansowy – uchwalony corocznie przez Radę.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Podział, łączenie lub likwidacja MCE następuje na mocy stosownej uchwały Rady.

§ 11

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Uchwała Nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Uchwała NR XXIV/326/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora
Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej