Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

Pobierz w wersji PDF

I N F O R M A C J A  DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Informacja – PDF

Gmina Knurów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zwana dalej ustawą.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO DOWOZU?

 

Rodzaj placówki Wiek ucznia Rodzaj niepełnosprawności Podstawa prawna
PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
(najbliższa)
pięciolatki wszystkie art. 32 ust. 6 ustawy
sześciolatki
dzieci w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy
SZKOŁA PODSTAWOWA
(najbliższa)
wszystkie art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
(najbliższa)
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia ruchowa, w tym afazja art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy
intelektualna w stopniu umiarkowanym
intelektualna w stopniu znacznym
OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia sprzężona, z których jedna jest intelektualna art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia, intelektualna głęboka

 

FORMY DOWOZU

 

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

  • dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Knurów,
  • dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Knurów.

Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

 

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Koszt = (A – B) x C

gdzie:

A – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

B – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. A,

C – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:

  • A = B -> placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy -> rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;
  • A > B ->dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów -> zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;
  • B = 0 -> rodzic nie pracuje -> zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej i z powrotem.

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu (litera C we wzorze) została określona w Uchwale Nr LXVIII/821/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wynosi:

1) 0,89 zł – dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

2) 1,15 zł – dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA

 

Wzór wniosku można otrzymać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Formularz można również pobrać ze strony internetowej www.knurow.edu.pl.

Do wniosku należy załączyć:

  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

Wniosek należy złożyć w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12. Rodzicie dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, mogą również składać wnioski za pośrednictwem ww. placówek.

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Knurów proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 maja na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest specjalista MCE – pani Dorota Zadroga.