Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka  Pobierz w wersji PDF

I N F O R M A C J A  DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MCE/455/2/2022/DZ                                                                                                               Knurów, 9 maja 2022 r.

 

 I N F O R M A C J A

 

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW,

ZAINTERESOWANYCH DOWOZEM ICH DZIECI DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OŚRODKA UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

 

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Knurów bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zwana dalej ustawą.

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Wniosek należy złożyć w Miejskim Centrum Edukacji z siedzibą w Knurowie przy al. Lipowej 12 (można skorzystać ze skrzynki znajdującej się przed wejściem). Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Knurów lub zwrotem kosztów dojazdu własnym pojazdem (ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską), proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 maja 2022 r.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.knurow.edu.pl (na dole strony w zakładce dla rodziców znajduje się „Informacja o dowozie dzieci”). W przypadku braku możliwości pobrania formularza ze strony, można go otrzymać w Miejskim Centrum Edukacji, miejskich przedszkolach, miejskich szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

Do wniosku należy załączyć:

  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

 

Rodzicie/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie mogą również składać wnioski za pośrednictwem ww. placówek.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie pod adresem www.knurow.edu.pl w zakładce „Informacja o dowozie dzieci” oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47.

Informacja o dowozie dzieci do szkół

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Gmina Knurów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)    dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)    dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)    dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)    dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)    dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)    25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)    dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Knurów,

2)    dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Knurów.

Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:

1)    a = b à placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy à rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;

2)    a > b à dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów à zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;

3)    b = 0 à rodzic nie pracuje à zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej i z powrotem.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2019/2020 określona została w Uchwale Nr XVIII/226/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2019/2020 i wynosi:

1) benzyna – 4,91 zł/l;

2) olej napędowy – 4,97 zł/l;

3) LPG – 2,28 zł/l;

4) prąd – 2,69 zł/kWh.

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA

Wzór wniosku można otrzymać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Formularz można również pobrać ze strony internetowej www.knurow.edu.pl (zakładka „dowóz dzieci do szkół, do pobrania”).

Do wniosku należy załączyć:

1)    aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2)    potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

3)    skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

Wniosek należy złożyć w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12. Rodzicie dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, mogą również składać wnioski za pośrednictwem ww. placówek.

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Knurów proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 maja na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest specjalista MCE – pani Dorota Zadroga.