Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie (MCE) jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie właściwym
dla spraw oświaty Gminy Knurów. Jednostka rozpoczęła działalność 1 stycznia 1991 r., zastępując funkcjonujący w tej przestrzeni od 1975 r. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Do 31 grudnia 2016 r. MCE funkcjonował pod nazwą Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, a po tym terminie rozpoczął funkcjonowanie już pod obecną nazwą, w związku z objęciem roli centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych.

Najważniejszym celem MCE jest realizacja zadań powierzonych MCE w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Knurów zaliczanych do sektora finansów publicznych[1].

MCE realizuje:

1) całość zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2) całość obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych;

3) obsługę płacową w zakresie naliczania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń wynikających z umów o pracę i umów
cywilno-prawnych zawieranych przez jednostki obsługiwane;

4) obsługę kadrową w zakresie prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;

5) obsługę administracyjno-organizacyjną w zakresie:

a) obsługi prawnej jednostek obsługiwanych,

b) archiwizacji dokumentów księgowo-płacowych jednostek obsługiwanych,

c) całości spraw związanych z zapewnieniem w obsługiwanych jednostkach wykonania zadań służby bezpieczeństwa
i higieny pracy,

d) przeglądów technicznych w obsługiwanych jednostkach w zakresie:

– przeglądów i konserwacji dźwigów,

– przeglądów instalacji gazowej,

– przeglądów kominiarskich,

– przeglądów stanu budynków,

– przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów,

– kontroli technicznej placów zabaw,

– przeglądów instalacji elektrycznej,

– przeglądów systemów alarmowych,

– przeglądów wentylacji mechanicznej,

– deratyzacji.

e) obsługę informatyczną,

f) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej w zakresie dostępu online do usługi tłumacza języka migowego.

Jednostką kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności MCE i działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

MCE kierowali:

– Krystyna Szumilas od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1998 r.

– Urszula Antończyk od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 1999 r.

– Marek Wydra od 1 kwietnia 1999 r. do 31 marca do 2003 r.

– Zbigniew Światowiec od 1 kwietnia 2003 r. do 29 lutego 2008 r.

– Urszula Antończyk od 1 marca 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

– Wojciech Świerkosz od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2015 r.

– Tomasz Lewicki (pełniący obowiązki dyrektora) od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

– Anna Misiura od 1 września 2015 r.

_______________________________________________________________________

[1] wynikające z uchwały nr XXIV/324/16 (tekst ujednolicony uchwały) Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą nr XXVI/349/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r., uchwałą nr XLIII/585/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., uchwałą nr X/140/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., uchwałą nr XVII/215/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., uchwałą nr XXV/313/2020 z dnia 20 maja 2020 r. , uchwałą nr XXXV/439/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. oraz uchwałą nr LXXI/858/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.