INFORMACJA DLA RODZICÓW

 nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/MCE/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2024/2025.

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
1 marca 2024 r. o godz. 8:00. W tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców:

knurow.przedszkola.vnabor.pl

 

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów na rok szkolny 2024/2025

 

I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem
knurow.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola/oddziały przedszkolne
(wg preferencji) i składają go tylko w przedszkolu/szkole podstawowej umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru).

 

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. W takim przypadku należy pobrać papierowy wniosek w wybranej placówce przedszkolnej z oddziałami integracyjnymi (pierwszego wyboru), a następnie wypełniony wraz z załącznikami złożyć w tej placówce.

Placówki z oddziałami integracyjnymi to: Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, a także w Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie.

Niezłożenie w określonym terminie do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole lub oddział przedszkolny.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice składają deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce i są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wskazanym przez siebie jako przedszkole/oddział przedszkolny pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie jest dla niego zagwarantowane.

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którego dziecko w trakcie rekrutacji umieszczone zostanie na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie określonym w harmonogramie składają dokument potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 3. 4.
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 8 lutego 2024 r. godz. 8:00

do 21 lutego 2024 r.

godz. 15:00

 

X

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 15 marca 2024 r.

godz. 15:00

od 3 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 10 czerwca 2024 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne od 1 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 18 marca 2024 r.

godz. 15:00

od 3 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 11 czerwca 2024 r.

godz. 15:00

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 kwietnia 2024 r. godz. 8:00 19 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 4 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

do 11 kwietnia 2024 r.

godz. 15:00

od 19 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

do 25 czerwca 2024 r. godz. 15:00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

27 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

III. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Knurów.

Do przedszkoli przyjmuje się dzieci 5, 4 i 3-letnie.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci 6-letnie.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Knurów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium ustawowego została ustalona na poziomie 1000 pkt):

 • Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) – 1000 pkt;
 • Niepełnosprawność kandydata – 1000 pkt;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1000 pkt;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców – 1000 pkt;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1000 pkt;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1000 pkt;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1000 pkt.
 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

Jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLIII/541/2021
Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r., t.j:

 

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. 2. 3. 4.
1.  

Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

64 pkt

w przypadku obojga rodziców/ opiekunów prawnych spełniających to kryterium

 

Zaświadczenie z zakładu pracy

o zatrudnieniu lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację

z Centralnej Ewidencji Informacji

o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informacje o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia

32 pkt

w przypadku jednego rodzica/opiekuna prawnego spełniającego to kryterium

2. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Knurów i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację 32 pkt

w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych spełniających to kryterium

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią II Urzędu Skarbowego w Gliwicach lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego bądź inny dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Gliwicach

16 pkt

w przypadku jednego rodzica/opiekuna prawnego spełniającego to kryterium

3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kandydować lub kontynuować edukację przedszkolną/ szkolną w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym,
wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie
 

 

16 pkt

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców /opiekunów prawnych 8 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
5. Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny;
w rodzinie występuje długotrwała i ciężka choroba).
 

4 pkt

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
6. Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rekrutację do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Knurowa oraz ujętej w wykazie dziennych opiekunów 2 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w placówce, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 

 1. Pozostałe postanowienia.
 1. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych placówki.
 2. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.