Stypendium Prezydenta Miasta Knurów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych IV-VIII i szkół ponadpodstawowych

Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr XXIX/378/2020 z dnia 16 września 2020 roku przyjęła “Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów“.

 

Zasady udzielania Stypendium Prezydenta Miasta.

Stypendium mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie spełniający następujące warunki:

  1. osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym w szkole podstawowej w klasach IV-VIII z uzyskaniem średniej końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej co najmniej 4,75 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych mieszczących się na liście Ministra Edukacji i Nauki prowadzonej na podstawie art. 44zzzw oraz art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub posiadają tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratorów oświaty;
  2.  osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym w szkole ponadpodstawowej z uzyskaniem średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej co najmniej 4,75 dla uczniów liceów ogólnokształcących i 4,75 dla uczniów techników oraz branżowych szkół I i II stopnia; posiadają tytuł laureata lub finalisty przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub posiadają tytuł laureata lub finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych/branżowych, mieszczących się na liście Ministra Edukacji i Nauki prowadzonej na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Pobierz zasady udzielania Stypendium Prezydenta Miasta

 

Wniosek o przyznanie Stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich przedstawiciele ustawowi.

Pobierz wzór wniosku w formacie DOCX

Pobierz informację o przetwarzaniu danych osobowych