Informacja dotycząca udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W Gminie Knurów w oparciu o zapisy art.39 ust. 1 oraz art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 tj. z dn. 2.12.2016 r. przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (od 1 września 2017 r. uczniów szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi).

Kryterium przyznania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego oraz średniej oceny co najmniej 5,0. Stypendium to dzieli się na III grupy, w zależności od średniej ocen Komisja ds. stypendiów przyznaje nagrody pieniężne dla dzieci.

Natomiast kryterium przyznania stypendium za wyniki sportowe jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego oraz osiągnięcia na poziomach I-III. Poziom I to osiągnięcie I miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym. Poziom II to osiągnięcie I,II,III miejsca na szczeblu powiatowym i rejonowym. Poziom III to udział w szczeblu wojewódzkim i wyżej.