Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  – pobierz pdf

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2020 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / RODZICÓW ZASTĘPCZYCH/ OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KNURÓW

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie (MCE) informuje, że w 2020 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenie ich szans edukacyjnych.

„Wyprawka szkolna” to pomoc w formie:

1. Dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 tej ustawy, która w roku szkolnym 2020/2021 jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

1) branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I branżowej szkoły II stopnia,

3) klas I-II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

4) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

5) klas I i II pięcioletniego technikum

6) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. Dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wyżej, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia,

2) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

3. Dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak wyżej, uczęszczającym do:

1) klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I branżowej szkoły II stopnia,

3) klas I i II pięcioletniego technikum,

4) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonym w pięcioletnim technikum.

Pomoc, o których mowa w pkt. od 1 do 3 jest udzielana na wniosek rodziców ucznia/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej uprawnionej osoby.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie do 4 września 2020 r.

Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne będą w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Knurów oraz w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (MCE), al. Lipowa 12 (pokój nr 315) i na stronie www.knurow.edu.pl.

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu 32 235 27 02.

Maksymalne kwoty pomocy udzielanej w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla poszczególnych grup uczniów niepełnosprawnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania

1.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do 225,00 zł

2.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawność ww. uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia

do 390,00 zł

3.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności wymieniona wyżej, uczęszczającego do klasy I i II  czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II  i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

do 445,00 zł