Jaki jest termin składania wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS?

Rodzaj świadczenia

Termin złożenia wniosku

Wczasy pod gruszą (wzór nr 4)

Zapomoga (wzór nr 5)

Wypoczynek dzieci (wzór nr 1)

Wycieczki (wzór nr 7 i 8)

Zielone szkoły (wzór nr 2)

Pożyczka (wzór nr 3)

do 10 dnia każdego miesiąca

Jednorazowa pomoc finansowa (wzór nr 6)

do 10 września

 

W jakim terminie wnioskodawca otrzyma świadczenie?

Jeżeli wniosek został poprawnie wypełniony i został złożony w terminie, to świadczenie zostanie przekazane do 15 dnia następnego miesiąca (wyjątkiem jest jednorazowa pomoc finansowa oraz okres wakacyjny).

Przykład: Osoba uprawniona złożyła wniosek 7 marca, więc świadczenie otrzyma na konto do 15 kwietnia.

 

Kiedy odbywają się posiedzenia Zespołu Uzgodnień?

Posiedzenia Zespołu Uzgodnień odbywają się pod koniec każdego miesiąca, jednak w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień) posiedzenie odbywa się tylko raz (jego termin przekazywany jest do placówek w czerwcu).

 

Kiedy można złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Pracownicy, którzy otrzymują urlop na podstawie wypisanej karty urlopowej, mogą złożyć wniosek dopiero po powrocie z urlopu. Nauczyciele placówek feryjnych mogą złożyć wniosek w dowolnym terminie.

 

Jaki dochód należy przyjąć na wniosku? Brutto czy netto?

Regulamin ZFŚS nie posługuje się pojęciem dochodu brutto czy dochodu netto. Zgodnie z Regulaminem, dochodem są wszelkie dochody brutto bez względu na źródło ich uzyskania, pomniejszone o koszty składkę zdrowotną, emerytalną, rentową i chorobową oraz podatek, z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, w tym również dochodów dorosłych pracujących dzieci. W przypadku przedsiębiorców dochód brutto należy dodatkowo pomniejszyć o koszt uzyskania przychodu z zastrzeżeniem, że dochód przedsiębiorcy uwzględniony na wniosku nie może być niższy niż kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu brutto w danym roku.

 

W jaki najprostszy sposób można wyliczyć dochód?

Do wysokości wynagrodzenia, które wpłynęło na rachunek bankowy należy dodać dobrowolne potrącenia, którymi są m.in.: składki na grupowe ubezpieczenie (np. PZU), MKZP, kasę pośmiertną, związki zawodowe, raty spłacanych pożyczek, opłaty za karty typu Multisport, itp. Na paskach wystawionych przez MCE wystarczy zsumować dwie ostatnie kolumny (dobrowolne potrącenia i kwotę do wypłaty na konto).

Przykład: Pracownik otrzymał na konto 2.500,00 zł wynagrodzenia, a co miesiąc z jego wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 300,00 zł i składka na ubezpieczenie grupowe PZU 50,00 zł. Dochód, który należy przyjąć przy wypisywaniu wniosku to 2.850,00 zł.

 

Z jakiego okresu należy wyliczać dochód?

Dochód podawany na wniosku jest średnim dochodem z sześciu ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przykład: Osoba uprawniona wypisuje wniosek z datą 5 września, więc średni dochód powinien być wyliczony na podstawie dochodów otrzymanych od 1 marca do 31 sierpnia.

 

Czy przy wyliczaniu średniego dochodu należy uwzględnić świadczenie 500+?

Tak, 500+ należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu, do dochodu wliczamy m.in.:

1) wynagrodzenie z umów o pracę (w tym dodatki specjalne i diety), zlecenie i dzieło,

2) odprawy i przyznane nagrody (np. jubileuszowe),

3) zarobki osiągnięte za granicą,

4) emerytury i renty,

5) zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

6) świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, programu 500+ i 300+, itp.,

7) otrzymywane alimenty, wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa (ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową),

8) stypendia,

9) otrzymane świadczenia z ZFŚS,

10) dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności,

11) dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

12) inne dochody – np. kontrakty, tantiemy, wynajem, dzierżawa, itp.

 

Jaką kwotę dochodu należy przyjąć pobierając emeryturę?

Pobierając emeryturę do dochodu należy przyjąć kwotę, która otrzymywana jest na rachunek bankowy. W decyzji otrzymanej z ZUS kwota ta jest podana przy adnotacji „wysokość świadczenia do wypłaty”.

 

Czy w wyliczanym dochodzie należy uwzględniać dochody partnera, z którym mieszka wnioskodawca?

Tak, gdyż zgodnie z § 9 ust. 1 przez wspólne gospodarstwo domowe rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Czy osoba uprawniona, która nie chce ujawniać dochodów małżonka, może otrzymać świadczenie?

Osoba, która nie chce przedstawić dochodów osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub nie chce ujawnić swoich dochodów z innych źródeł, może na wniosku umieścić adnotację „proszę o przyznanie świadczenia z najwyższego progu dochodowego”. Niedookreślenie dochodu (np. wpisanie na wniosku „powyżej 2.000,00 zł”) również powoduje przyznanie najniższego świadczenia i nie pociąga za sobą ewentualnej kontroli.

 

W jaki sposób należy uwzględnić dochód osoby prowadzącej działalność, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zanotowała stratę lub bardzo niski dochód?

Regulamin ZFŚS nie przewiduje straty z działalności gospodarczej. Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu, dochód z działalności gospodarczej należy przyjąć w wysokości nie niższej niż w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu brutto w danym roku (w 2022 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 3.010,00 zł).

Przykład: Małżonek wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi straty. Wysokość miesięcznego dochodu małżonka należy przyjąć na poziomie nie niższym niż 3.010,00 zł, więc jego dochód z sześciu ostatnich miesięcy wynosi 18.060,00 zł.

 

Jakie dokumenty można załączyć do wniosku o przyznanie zapomogi?

Do wniosku można załączyć dokument potwierdzający ciężką sytuację rodziny (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ze straży pożarnej, itp.) oraz imienne faktury i rachunki wystawione w terminie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przykład: Osoba uprawniona składająca wniosek o zapomogę 5 sierpnia może do wniosku załączyć faktury wystawione w terminie od 1 maja do 31 lipca.

 

Przykłady poprawnego wyliczenia dochodu

Przykład I

Założenia:

1)    Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej 10 września.

2)    Gospodarstwo domowe tworzą cztery osoby, w tym dwójka dzieci do lat 18.

3)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500,00 zł, z jej wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na MZKP 50,00 zł oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. W lipcu osoba otrzymała wczasy pod gruszą w wysokości 850,00 zł.

4)    Małżonek osoby uprawnionej otrzymuje na rachunek bankowy 3.400,00 zł, a z wynagrodzenia potrącaną ma składkę na kartę Multisport 80,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie grupowe 60,00 zł. Dodatkowo, przez okres trzech miesięcy (marzec – maj) otrzymał wynagrodzenie z umowy o dzieło w kwocie 350,00 zł miesięcznie.

5)    Rodzina otrzymuje 500+ na każde z dzieci.

Miesiąc

Dochód osoby uprawnionej

Dochód małżonka

Dochody z 500+

Marzec

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Kwiecień

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Maj

2.824,00

3.540,00

350,00

1.000,00

Czerwiec

2.824,00

3.540,00

1.000,00

Lipiec

2.824,00

850,00

3.540,00

1.000,00

Sierpień

2.824,00

3.540,00

1.000,00

Razem

17.794,00

22.290,00

6.000,00

Dochód całej rodziny

46.084,00

Średni miesięczny dochód rodziny

46.084,00 / 6 miesięcy = 7.680,67 zł

Średni miesięczny dochód na jedną osobę

7.680,67 / 4 osoby = 1.920,17 zł

 

Przykład II

Założenia:

1)    Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby – emeryci.

2)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc emeryturę w kwocie 1.700,00 zł.

3)    Małżonek osoby uprawnionej otrzymuje emeryturę w kwocie 2.200,00 zł.

4)    Małżeństwo w okresie sześciu miesięcy nie uzyskało innych dochodów poza emeryturą.

Średni miesięczny dochód na jedną osobę: (2.200,00 + 1.700,00) / 2 = 1.950,00 zł.

 

Przykład III

Założenia:

1)    Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie wczasów pod gruszą 5 lutego.

2)    Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby.

3)    Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500,00 zł, z jej wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na ubezpieczenie grupowe PZU 58,00 zł oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. We wrześniu otrzymała wczasy pod gruszą w wysokości 850,00 zł, a w listopadzie otrzymała jednorazową pomoc finansową w kwocie 600 zł.

4)    Małżonek osoby uprawnionej prowadzi działalność gospodarczą, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyniosła straty.

Miesiąc

Dochód osoby uprawnionej

Dochód małżonka

Sierpień

2.832,00

3.010,00

Wrzesień

2.832,00

850,00

3.010,00

Październik

2.832,00

3.010,00

Listopad

2.832,00

600,00

3.010,00

Grudzień

2.832,00

850,00

3.010,00

Styczeń

2.832,00

3.010,00

Razem

18.442,00

18.060,00

Dochód całej rodziny

36.502,00

Średni miesięczny dochód rodziny

36.502,00 / 6 miesięcy = 6.083,67 zł

Średni miesięczny dochód na jedną osobę

6.083,67 / 2 osoby = 3.041,83 zł

 

Informacja została przygotowana w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Żłobka “Kraina Maluszka” oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie”.

Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę ZFŚS jest specjalista MCE – pani Dorota Zadroga.