Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000727185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-00

1.5.8.) Numer faksu: (32) 235-27-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-866a964d-af41-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018150/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania” – zakup pomocy dydaktycznych do matematyki, geografii i biologii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamówienia publiczne na dostawy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,
2) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
6. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (zwane rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”
7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,
7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje),
7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.”
7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.
8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych skompresowanych formatem .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone
w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/30/2022/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”, obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych do matematyki, biologii i geografii dla pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres ilościowy i jakościowy określony został w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest zakup pomocy dydaktycznych do matematyki dla MSP2, MSP3, MSP7, MSP9.
2. Pomoce dydaktyczne obejmujące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wynika to z wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe.
5. Jeśli w opisie występują wymiary, waga, pojemność pomocy dydaktycznych, Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 15%.
6. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
8. Dostarczone pomoce dydaktyczne będą musiały być zatwierdzone przez Zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego „bez uwag”.
10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adresy wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, w ramach części 1 na adresy: MSP2, MSP3, MSP7, MSP9, wskazane w rozdz. II ust. 5 SWZ.
11. Szczegółowy opis poszczególnych produktów zamówienia znajduję się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
12. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 – Gry edukacyjne

39162000-5 – Pomoce naukowe

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem:
C = (C najniższa / C badana) x 60, gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w ocenie,
C najniższa – cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych,
C badana – cena oferty badanej.
2. Termin zakończenia dostaw , obliczona zgodnie ze wzorem:
T = ((14- T badana)/7) x 40, gdzie:
T – liczba punktów uzyskana w ocenie
T badana – termin zakończenia dostaw oferty badanej wyrażony w dniach, spośród ofert nie odrzuconych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”, obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych do matematyki, biologii i geografii dla pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres ilościowy i jakościowy określony został w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest zakup pomocy dydaktycznych do biologii dla MSP1, MSP3, MSP9.
2. Pomoce dydaktyczne obejmujące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wynika to z wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe.
5. Jeśli w opisie występują wymiary, waga, pojemność pomocy dydaktycznych, Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 15%.
6. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
8. Dostarczone pomoce dydaktyczne będą musiały być zatwierdzone przez Zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego „bez uwag”.
10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adresy wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, w ramach części 2 na adresy: MSP1, MSP3, MSP9, wskazane w rozdz. II ust. 5 SWZ.
11. Szczegółowy opis poszczególnych produktów zamówienia znajduję się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
12. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 – Gry edukacyjne

39162000-5 – Pomoce naukowe

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem:
C = (C najniższa / C badana) x 60, gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w ocenie,
C najniższa – cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych,
C badana – cena oferty badanej.
2. Termin zakończenia dostaw , obliczona zgodnie ze wzorem:
T = ((14- T badana)/7) x 40, gdzie:
T – liczba punktów uzyskana w ocenie
T badana – termin zakończenia dostaw oferty badanej wyrażony w dniach, spośród ofert nie odrzuconych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”, obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych do matematyki, biologii i geografii dla pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres ilościowy i jakościowy określony został w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiotem zamówienia w ramach części 3 jest zakup pomocy dydaktycznych do geografii dla MSP1, MSP3, MSP9.
2. Pomoce dydaktyczne obejmujące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wynika to z wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Dostarczane pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe.
5. Jeśli w opisie występują wymiary, waga, pojemność pomocy dydaktycznych, Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 15%.
6. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
8. Dostarczone pomoce dydaktyczne będą musiały być zatwierdzone przez Zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego „bez uwag”.
10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adresy wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, w ramach części 3 na adresy: MSP1, MSP3, MSP9, wskazane w rozdz. II ust. 5 SWZ.
11. Szczegółowy opis poszczególnych produktów zamówienia znajduję się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
12. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 – Gry edukacyjne

39162000-5 – Pomoce naukowe

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1. Cena oferty obliczona zgodnie ze wzorem:
C = (C najniższa / C badana) x 60, gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w ocenie,
C najniższa – cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych,
C badana – cena oferty badanej.
2. Termin zakończenia dostaw , obliczona zgodnie ze wzorem:
T = ((14- T badana)/7) x 40, gdzie:
T – liczba punktów uzyskana w ocenie
T badana – termin zakończenia dostaw oferty badanej wyrażony w dniach, spośród ofert nie odrzuconych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy z uwagi na brak określenia warunków udziału przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1. SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 8.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 8.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
2.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony Wykonawca lub Zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć,
2.2. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
2.3. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności,
3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3.3. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy,
3.4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie nazwy, adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej lub innych danych identyfikacyjnych i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
5. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy jest zobowiązany w terminie najpóźniej 7 dni przed wejściem w życie przepisów dotyczących zmiany podatku VAT, poinformować Zamawiającego, których pozycji w załączniku nr 1 do umowy ta zmiana dotyczy i wskazać nowe wartości brutto w celu zawarcia aneksu do umowy.
6. Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ilekroć w SWZ oraz pozostałej dokumentacji postępowania mowa jest o MSP1, MSP2, MSP3, MSP7, MSP9, należy przez to rozumieć odpowiednio:
1.1. MSP1 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów,
1.2. MSP2 – Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22,
44 – 190 Knurów,
1.3. MSP3 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów,
1.4. MSP7 – Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów,
1.5. MSP9 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.
2. Przez termin składania ofert, o którym mowa w SEKCJA VIII, pkt 8.1.) należy rozumieć godz. 09:00,59.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE oraz Magdalena Kowalska – specjalista MCE.
4. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji Do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu

30.03.2022 r.

LINK

2 SWZ

30.03.2022 r.

3 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy/Wspólnych wykonawców – załącznik nr 2

30.03.2022 r.

4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 3

30.03.2022 r.

5 Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4

30.03.2022 r.

6 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 5

30.03.2022 r.

7 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawców wspólnych – załącznik nr 6

30.03.2022 r.

8 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 7

30.03.2022 r.

9 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 8

30.03.2022 r.

10 Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na dwie części  – załącznik nr 9

30.03.2022 r

11 Karta gwarancji jakości – załącznik nr 10

30.03.2022 r.

12 Formularz oferty część I 30.03.2022 r.
13 Formularz oferty część II 30.03.2022 r.
13 Formularz oferty część III 30.03.2022 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura